1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

jmreurope

640 x 340 dziewczyna

Bieżący numer

pfiow 11-12-2020

SPIS TREŚCI

WYWIAD
4 Kryzys w gastronomii odczuwalny również przez browary. Rozmowa z B. Morzyckim, dyr. gen. ZPPP Browary Polskie
6 Uzasadnione i racjonalne decyzje ustawodawcy nie są luką podatkową. Rozmowa z K. Rutkowskim
RYNEK
8 Raport chmielarski 2020 – sezon pod znakiem Covid-19 (J. Szałas)
24 Handel zagraniczny owocami i ich przetworami w Polsce w sezonie 2019/2020 (B. Nosecka, A. Bugała)
29 Borówka amerykańska – niezbędna dla zdrowia (A. Skrzypczyk)
31 Rola rodziców we wspieraniu spożywania warzyw i owoców przez dzieci (B. Groele, D. Głąbska, K. Gutkowska, D. Guzek)
35 Sytuacja w produkcji i handlu pieczarkami i ich przetworami w Polsce (Ł. Zaremba)
TECHNOLOGIE • PRODUKTY • JAKOŚĆ
10 Technologia browarnicza – trendy w badaniach naukowych (kiedyś i dziś) (A. Poreda, A. Ciosek, O. Hrabia, K. Fulara)
15 Zastosowanie potencjalnie probiotycznych bakterii kwasu octowego do produkcji piwa Sour ale (M. Kruk, A. Dobrowolska, K. Neffe-Skocińska)
19 Naturalny zamiennik cukru dla sektora napojów (A. Szymońska, JAR Aromaty)
20 Wzorcowanie urządzeń pomiarowych na spożywczych liniach produkcyjnych (P. Żarkowski, ENDRESS+HAUSER POLSKA)
22 Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych przy Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach CPPO – wzorcownia z potencjałem na miarę oczekiwań konsumenta
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
14 Śp. Stanisław Witek
EKOLOGIA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
38 Widziane z Wiejskiej (144) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
40 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
42 Wieści konopne (K. Bogacz)
CONTENTS
INTERVIEW
4 The crisis in gastronomy is also felt by breweries. Interview with Mr. B. Morzycki, Managing Director of ZPPP Browary Polskie
6 Legitimate and rational decisions by the legislator are not a tax gap. Interview with Mr. K. Rutkowski
MARKET
8 Hops report 2020 - the season of Covid-19 (J. Szałas)
24 Foreign trade in fruit and fruit preserves in Poland in the 2019/2020 season (B. Nosecka, A. Bugała)
29 American blueberry - essential for health (A. Skrzypczyk)
31 The role of parents in supporting the consumption of vegetables and fruit by children (B. Groele, D. Głąbska, K. Gutkowska, D. Guzek)
35 The situation in production and foreign trade in champignons and their preserves in Poland (Ł. Zaremba)
TECHNOLOGIES • PRODUCTS • QUALITY
10 Brewing technology – trends in research (the past and the future) (A. Poreda, A. Ciosek, O. Hrabia, K. Fulara)
15 Application of potentially probiotic acetic acid bacteria for the production of Sour ale beer (M. Kruk, A. Dobrowolska, K. Neffe-Skocińska)
19 A natural sugar substitute for the beverage sector (A. Szymońska, JAR Aromaty)
20 Calibration of measuring devices on food production lines (P. Żarkowski, ENDRESS + HAUSER POLSKA)
22 Horticultural Products Processing Center at the Institute of Horticulture in Skierniewice CPPO - a showroom with potential to meet the expectations of consumers
OBITUARY
14 The Memory of Late Stanisław Witek
ECOLOGY IN FOOD INDUSTRY
24 Seen from Parliament (144) (T. Pokrywka)
NEWS SET
40 Kaleidoscope of Beverage (K. Bogacz)
42 Hemp News (K. Bogacz)

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

engineering

moeschle

vimax

Ekomix

sitspoz