1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

6 2014

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

WYDARZENIA
3 POLAGRA-TECH - postaw na rozwój
12 Stabilność piwa wyzwaniem dla browarnictwa XXI wieku (E. Kordialik-Bogacka)
14 Piwny maj na Stadionie Miejskim we Wrocławiu – V Festiwal Dobrego Piwa
15 Międzynarodowa Konferencja Browarnicza – 11th International Trends in Brewing (T. Podeszwa, J. Harasym)
24 Spotkanie producentów mrożonych owoców i warzyw - KSPOiW (K. Oleksy)
21 XVII Międzynarodowe Sympozjum KUPS w Krakowie (M. J. Przegalińska)
LOGISTYKA • OPAKOWANIA
4 Zastosowanie inteligentnych opakowań w przemyśle fermentacyjnym i owocowo-warzywnym (M. Nowacka, A. Fijałkowska)
7 Nissan Forklift by Unicarriers – właściwe narzędzie. Cz. 1. Przemysł spożywczy (J. Bieneret)
8 Outsourcing logistyczny – szansą na sukces przedsiębiorstwa (E. Płaczek)
25 Zabezpieczony magazyn gwarancją sukcesu
SUROWCE • TECHNOLOGIE • PRODUKTY
17 Zmiany w udziałach najważniejszych składników olejków chmielowych i ich
wpływ na jakość aromatu chmielowego w piwach (K. Baranowski)
27 Wybrane aspekty chłodniczego przechowywania owoców i warzyw (P. Grzegory, D. Kowalczyk)
31 Porównanie biobutanolu z bioetanolem pod kątem wykorzystania na cele paliwowe (K. Kotarska, W. Dziemianowicz)
FELIETON
33 Widziane z Wiejskiej (115) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
1 Inicjatywy ZPPP
34 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
35 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
36 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
III okł. Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
CONTENTS
EVENTS
3 POLAGRA-TECH – Put on the Development
12 Beer Stability – a Challange for the 21st Century Brewers (E. Kordialik-Bogacka)
15 11th International Trends in Brewing - Conference (T. Podeszwa, J. Harasym)
24 Conference for Frozen Fruit and Vegetable Producers - KSPOiW (K. Oleksy)
21 17th International KUPS Symposium for JNSD in Cracow (M. J. Przegalińska)
LOGISTIC • PACKAGING
4 Intelligent Packaging in the Fermentation Industry and in the Fruit and Vegetable Processing Industry
(M. Nowacka, A. Fijałkowska)
8 Logistics Outsourcing - with Chance to succeed of the Enterprise (E. Płaczek)
25 Secured Storage as a Guarantee of Success
RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS
17 Changes in Shares of the Most Important Ingredients of Hop Oils and their
Influence on the Quality of Beers Hop Aroma (K. Baranowski)
27 Selected Aspects of Cold Storage of Fruits and Vegetables (P. Grzegory, D. Kowalczyk)
31 Comparison of Biobutanol with Bioethanol to use for a Biofuel (K. Kotarska, W. Dziemianowicz)
NEWS SET
1 Initiatives of ZPPP (Employers' Association Polish Breweries)
34 Functional Drinks (A. Bogacz)
35 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
36 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
3rd cover Innovations in Packaging (A. Bogacz)

 

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz