1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

4 2014

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

RYNEK
4 O relacjach sadownictwo – przetwórstwo. Fakty i mity (J. Pawlak)
8 Szybkie życie, wygodne spożycie. Odpowiedź Tetra Pak na zmieniające się trendy na rynku soków, nektarów i napojów
10 Sytuacja na rynku jabłek przemysłowych i koncentratu (ZSJ) w Polsce i na świecie (E. Makosz)
12 Światowy rynek zagęszczonego soku jabłkowego (B. Nosecka)
28 Pierwsze skutki zachłannej polityki akcyzowej w ocenie branży (L. Wiwała)
40 Ceny skupu owoców i warzyw w I kw. 2014 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
SUROWCE • TECHNOLOGIE • PRODUKTY
16 Owoce, warzywa, soki – ich kaloryczność i wartość odżywcza na tle zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze. Cz. VI. Znakowanie - jego możliwe oddziaływanie na wybór produktów przez konsumentów (W. Płocharski, J. Ciok, B. Groele, J. Markowski, K. Rutkowski)
20 Konferencja firmy Cargill (K. Oleksy)
22 Zastosowanie pulsacyjnego pola elektrycznego do utrwalania soków owocowych i warzywnych (J. Nasiłowska, B. Sokołowska)
26 Czynniki warunkujące jakość i bezpieczeństwo mikrobiologiczne mrożonych owoców (J. Królasik, Anna Szosland-Fałtyn)
30 Jägermeister – jakość, którą możesz poczuć (N. Bertram)
33 Kwasy organiczne w cydrach jabłkowych (I. Ścibisz, S. Bonin, M. Mitek, M. Ziarno, D. Zaręba)
35 Zarządzanie jakością mikrobiologiczną w przemyśle piwowarskim (E. Kordialik-Bogacka)
38 Drożdże browarnicze i ocena ich aktywności. Cz. I (J. Berłowska, D. Kręgiel)
FELIETON
39 Widziane z Wiejskiej (114) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
41 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
42 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
43 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
44 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
CONTENTS
MARKET
4 About Relationship between Horticulture - Processing. Facts and Myths (J. Pawlak)
8 Quick Life, Convenient Consumption. Tetra Pak Response to changing Trends in the Market of Juices, Nectars and Beverages
10 The Situation on the Market of Industrial Apples and Concentrate (AJC) in Poland and in the World (E. Makosz)
12 The Global Apple Juice Concentrate Market (B. Nosecka)
28 The First Effects of the Greedy Excise Policy in Spirits Industry Assessment (L. Wiwała)
RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS
16 Fruit, Vegetables, Juices – their Energy and Nutritional Value compared to the Requirement of Energy and Nutrients. Part. VI. Labeling – Possible Influence on Consumer's Choices (W. Płocharski, J. Ciok, B. Groele, J. Markowski, K. Rutkowski)
22 Application of Pilsed Electric Field for Fruit and Vegetable Juices Preservation (J. Nasiłowska, B. Sokołowska)
26 Factors influencing the Quality and Microbiological Safety of Frozen Fruit (J. Królasik, Anna Szosland-Fałtyn)
30 Jägermeister – Quality you can feel (N. Bertram)
33 Organic Acids in Apple Ciders (I. Ścibisz, S. Bonin, M. Mitek, M. Ziarno, D. Zaręba)
35 Management of Microbiological Quality in the Brewing Industry (E. Kordialik-Bogacka)
38 Brewery Yeasts and the Evaluation of their Activity. Part I (J. Berłowska, D. Kręgiel)
NEWS SET
41 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
42 Functional Drinks (A. Bogacz)
43 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
44 Innovations in Packaging (A.Bogacz)

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz