1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

7 2014

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

RYNEK
1 Polskie sposoby na rosyjskie embargo na owoce i warzywa (M. J. Przegalińska)
1 Czy udźwigniemy nadwyżki owoców i warzyw?
8 Polskie jabłka wobec wyzwań globalnego rynku (K. Oleksy)
13 Sprzedaj mus zamiast jabłek
28 Ceny skupu owoców i warzyw w I kw. 2014 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
WYDARZENIA
6 KUPS – działania legislacyjne, promocyjne i informacyjne dla dobra branży sokowniczej (mjp)
10 Konferencja firm DSM, Fructopol i Flottweg dla branży sokowniczej (MJP)
14 Seminarium firmy EATON dla branży sokowniczej w Dwikozach (K. Oleksy)
33 11th Global Bottled Water Congress w Budapeszcie (A. Bogacz)
40 Konferencja nt. BrauBeviale we włoskim Meranie (M. J. Przegalińska)
42 Włoski piwny zawrót głowy. Reminiscencje z wyprawy dziennikarzy przed BrauBeviale 2014 (R. Kowalczyk)
48 Prawdy i mity o winie – tematem konferencji Polskiej Rady Winiarstwa (M. J. Przegalińska)
50 I Kongres Przemysłu Spirytusowego. „Budżetodajna branża" nie znajduje wsparcia (A. Łazarowicz)
LOGISTYKA • OPAKOWANIA
12 Dunapack Eurobox Polska – serwis na bardzo wysokim poziomie
26 Możliwości wykorzystania aktywnych materiałów i wyrobów w przemyśle fermentacyjnym i owocowo-warzywnym (M. Nowacka, A. Fijałkowska)
35 Wózek widłowy Nissan Forklift by UniCarriers w wersji panoramicznej (napojowej) – idealne rozwiązanie dla branży napojowej (szczególnie piwowarskiej)
43 Outsourcing logistyczny w badaniach (E. Płaczek)
SUROWCE • TECHNOLOGIE • PRODUKTY
16 Excellence - pouczający przykład budowania firmy i zdobywania rynku. Droga od private label do produktów premium. Cz.1 (M. Przegalińska, A. Łazarowicz)
20 Prozdrowotne efekty konsumpcji truskawek (A. Zasowska-Nowak, P. Nowak)
29 SIHI - Kompaktowe stacje wytwarzania próżni – oszczędzaj wodę i... pieniądze
30 Owoce jagodowe – doskonałe na przetwory oraz jako źródło składników funkcjonalnych do napojów. Cz. II – owoce czarne (K. Bogacz)
32 Stewia – naturalna szansa na zmniejszenie dodatku cukru w żywności i w napojach (F. Brouns, A. Potzel)
36 Podnoszenie efektywności linii rozlewniczych (W. Kozikowski, G. Purzycki)
38 Kogeneracje – źródło oszczędności w zakładach przemysłu piwowarskiego. Analiza ekonomiczna (T. Dusza)
52 Problemy z redukcją emisji CO2 biopaliw transportowych w Polsce. Cz. 3. Badania redukcji emisji CO2 bioetanolu (E. Golisz, P. Borowski, M. Sikora)
55 Spiralne wymienniki ciepła (M. Czapnik)
WYWIAD
18 O sukces trzeba walczyć i zabiegać nieustannie. Rozmowa z Tadeuszem Rakiem, Prezesem Zarządu Spomasz Pleszew S.A.
FELIETON
56 Widziane z Wiejskiej (116) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
57 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
58 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
59 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
60 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
CONTENTS
MARKET
1 Polish Manners to Russian Embargo on Fruit and Vegetables (M. J. Przegalińska)
1 Can we deal with Fruit & Vegetable Overcapacity?
8 Polish Apples regarding Challenges of the Global Market (K. Oleksy)
13 Sell Mousse instead of Apples
EVENTS
6 KUPS – Legislative, Promotional and Information Activities for the Benefit of Juice Industry (mjp)
10 Conference of the Companies DSM, Fructopol and Flottweg for Juice Industry (MJP)
14 EATON Seminar for Juice Industry in Dwikozy (K. Oleksy)
33 11th Global Bottled Water Congress in Budapest (A. Bogacz)
40 Conference about BrauBeviale in Italian Meran (M. J. Przegalińska)
42 Italian Dizzy Beer. Reminiscences of Journalists Expedition before BrauBeviale Fair 2014 (R. Kowalczyk)
48 Truth and Myths about Wine - the Theme of the Conference of the Polish Council of Winemaking (M. J. Przegalińska)
50 1st Spirits Industry Congress. "Budget giving Industry" doesn't find Support (A. Łazarowicz)
LOGISTIC • PACKAGING
12 Dunapack Eurobox Polska – Service at a Very High Level
26 The Application of Active Materials and Packaging in the Fermentation Industry and the Fruit and Vegetable (M. Nowacka, A. Fijałkowska)
43 Logistics Outsourcing in Research (E. Płaczek)
RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS
16 Excellence - Instructive Example of building Your Business and gaining Market. The Road from Private Label to Premium Products. Part 1 (M. Przegalińska, A. Łazarowicz)
20 Health-promoting Effects of Strawberry Consumption (A. Zasowska-Nowak, P. Nowak)
30 Berries - Perfect for processing and as a Source of Functional Ingredients for Beverages. Part II - Black Berries Fruits (K. Bogacz)
32 Stevia: a Natural Opportunity to help reduce Added Sugars in Food and Beverage (F. Brouns, A. Potzel)
36 Improving the Efficiency of the Bottling Lines (W. Kozikowski, G. Purzycki)
38 Cogeneration - a Source of Savings in Brewing Industry. Economic Analysis (T. Dusza)
52 Problems with the Reduction of CO2 Emission of Transport Biofuels in Poland. Part 3. Studies of CO2 Emission Reduction of Bio-Ethanol (E. Golisz, P. Borowski, M. Sikora)
55 Spiral Heat Exchangers (M. Czapnik)
INTERVIEW
18 The Success you have to fight and strive Constantly. Conversation with Tadeusz Rak, Chairman of the Board of Spomasz Pleszew S.A.
NEWS SET
57 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
58 Functional Drinks (A. Bogacz)
59 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
60 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)

 

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz