1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

9 2014

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

WYDARZENIA
1 Chmielaki Krasnostawskie 2014 – pokaz światowych trendów (M. Suliga)
10 Bogata prezentacja przetworów owocowo-warzywnych na pikniku "Poznaj Dobrą Żywność" (A.Ł.)
22 Legendarne trofeum dla nowatorskich rozwiązań
28 VII Ogólnopolska Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw – podsumowanie (E. J. Borowska)
SUROWCE • TECHNOLOGIE • PRODUKTY
8 Alternatywne surowce wykorzystywane w browarnictwie (P. Bogdan, E. Kordialik-Bogacka)
12 Piwo bezalkoholowe i niskoalkoholowe – jedna instalacja a wiele możliwości
14 Piwo musi być dobrze uwarzone
17 Nowa metoda identyfikacji odmian chmielu z użyciem technik biologii molekularnej (H. Olszak-Przybyś, G. Korbecka, U. Skomra)
20 Excellence – czynniki sukcesu firmy. Droga od private label do produktów premium. Cz. 2 (A. Łazarowicz, M. Przegalińska)
23 Substancje skażające alkohol etylowy, mające wpływ na jego popyt (A. Roszak, K. Kotarska)
29 Ochrona środowiska w chłodniczym przetwórstwie i przechowalnictwie owoców i warzyw (M. Wróbel-Jędrzejewska, U. Stęplewska, E. Polak)
RECENZJE
7 Żywość prozdrowotna. Składniki i technologia pod redakcją Janusza Czapskiego, Danuty Góreckiej
21 Enographia Thalloris
RYNEK
11 Coca-Cola rozpoczęła przejmowanie firmy Monster Beverage Co. (A. Bogacz)
25 Polski handel zagraniczny przetworami owocowymi i warzywnymi z krajami WNP (A. Bugała)
FELIETON
32 Widziane z Wiejskiej (117) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
6 Branża piwowarska promuje postawę "W ciąży nie piję alkoholu" (ZPPP)
33 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
34 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
35 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
36 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
CONTENTS
EVENTS
1 Chmielaki Krasnostawskie 2014 – Show of Global Trends (M. Suliga)
10 The Rich Presentation of Processed Fruit and Vegetables at Picnic "Poznaj Dobrą Żywność" (A.Ł.)
22 The Legendary Trophy for Innovative Solution
28 7th National Conference of Fruit and Vegetable Processing Technologists - Summary (E. J. Borowska)
RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS
8 Alternative Raw Materials in Brewing (P. Bogdan, E. Kordialik-Bogacka)
12 Non-alcoholic Beer and Light Beer – One Installation but many Opportunities
14 The Beer must be well brewed
17 New Method of Hop Cultivars Identification with use of Molecular Biology Techniques (H. Olszak-Przybyś, G. Korbecka, U. Skomra)
20 Excellence - the Company's Success Factors. The Road from Private Label to Premium Products. Part 2 (A. Łazarowicz, M. Przegalińska)
23 The Denaturants of Ethyl Alcohol, Affecting for its Sale (A. Roszak, K. Kotarska)
29 Environmental Protection in the Refrigeration Manufacturing and Storage of Fruit and Vegetables (M. Wróbel-Jędrzejewska, U. Stęplewska, E. Polak)
MARKET
11 Coca-Cola start a Takeover of Monster Beverage Co. (A. Bogacz)
25 Polish Foreign Trade in Processed Fruit and Vegetable with CIS Countries (A. Bugała)
NEWS SET
6 Brewing Industry promotes an Attitude "During Pregnancy do not drink Alcohol" (ZPPP)
33 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
34 Functional Drinks (A. Bogacz)
35 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
36 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)

 

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz