1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

FullHD 100

10 2014

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

RYNEK
1 Polski rynek piwa – trzeci w Europie, dziewiąty w świecie (M. J. Przegalińska)
13 Perspektywy wzrostu światowego rynku napojów (M. J. Przegalińska)
52 Trendy w światowym handlu mrożonymi owocami i warzywami (B. Nosecka)
58 Ceny skupu owoców i warzyw w III kwartale 2014 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
WYDARZENIA
3 Prezentacja kultury piwnej na Zamku Królewskim – „Piwne Pozytywy" (ZPPP)
12 Golden Beer Poland 2014 (R. Kowalczyk)
SUROWCE • TECHNOLOGIE • PRODUKTY
6 Wpływ agrotechniki jęczmienia jarego na jakość słodów typu pilzneńskiego (J. Błażewicz, M. Liszewski)
8 Jego Magnificencja Chmiel zaszczyca piwo swoją obecnością. Cz. 2 (K. Baranowski)
9 Pienistość piw otrzymywanych w technologii High Gravity Brewing (D. Michałowska)
16 Zrównoważony rozwój przemysłu rolno-spożywczego i owocowo-warzywnego w kontekście energetyki. Wybrane aspekty (W. Będkowski, M. Majkowska, K. Tucki, J. Wojdalski)
54 Substancje krioochronne w chłodniczej obróbce żywności wygodnej i funkcjonalnej (K. Kozłowicz, F. Kluza, D. Góral)
57 Wózki widłowe marki NISSAN Forklift by UniCarriers odpowiednie do pracy w chłodniach i mroźniach
59 Dlaczego stal nierdzewna rdzewieje? (J. Marjanowski)
WYWIAD
14 Znajomość prawa żywnościowego chroni przed kosztownymi błędami. Rozmowa z Joanną Gajdą (M. Przegalińska, A. Łazarowicz)
RECENZJE
60 Enographia Thalloris (S. Bonin)
SERWISY INFORMACYJNE
61 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
62 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
63 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
64 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
DODATEK SPECJALNY
„Piwa regionalne 2014"
20/4 Dwadzieścia lat piwnych rewolucji Browaru Amber
22/6 Chcemy trafić w różne gusta. Rozmowa z Andrzejem Olkowskim – członkiem zarządu Browaru Kormoran (P. Błażewicz)
25/9 Piwa regionalne – chwilowa moda czy trwały trend? Rozmowa z Hubertem Buksowiczem - prezesem Browaru Jabłonowo (K. Oleksy)
26/10 Zalety umiarkowanego konsumowania piwa (K. Baranowski)
27/11 Perła – od klasyki po okazy piwne. Wywiad z Andrzejem Rutkowskim, dyrektorem generalnym Perła – Browary Lubelskie S.A. (M. J. Przegalińska)
30/14 Siła tradycji w świecie polskich piwowarskich „innowacji" (S. Wawszczak)
31/15 Fortuna – Browar na medal. Rozmowa z Krzysztofem Pankiem – prezesem Browaru Fortuna (map)
32/16 Jakubiaka przepis na sukces - biznes z pasją. Rozmowa z Markiem Jakubiakiem, prezesem Grupy Browary Regionalne Jakubiak (M. J. Przegalińska)
34/18 O sytuacji na rynku chmielu w Polsce. Rozmowa z Mieczysławem Stasiakiem (K. Baranowski)
35/19 Chmielowy renesans? (M. Suliga)
38/22 Wspieram inwestorów budujących browary restauracyjne. Rozmowa z Krzysztofem Ozdarskim, znanym piwowarem (Red.)
39/23 Nowości piwne polskich browarów rzemieślniczych na tle trendów światowych (R. Kowalczyk)
42/26 Filtry modułowe Pall dla browarów i mikrobrowarów (P. Ziarko, M. Waczyński, M. Jastrzębski)
44/28 Drinkability – radość z piwa (M. Chołdrych)
46/30 Warzenie piwa to nie tylko domena mężczyzn... (K. Baranowski)
CONTENTS
MARKET
1 Polish Beer Market – 3rd in Europe, 9th in the World (M. J. Przegalińska)
13 Prospects for Growth in Global Beverage Market (M. J. Przegalińska)
52 Trends in World Trade in Frozen Fruits and Vegetables (B. Nosecka)
EVENTS
3 Culture of Beer - Presentation at the Royal Castle (ZPPP)
12 Golden Beer Poland 2014 (R. Kowalczyk)
RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS
6 Impact of Agricultural Technology of Spring Barley on Pilsner Malts Quality (J. Błażewicz, M. Liszewski)
8 His Magnificence Hops honors Beer with his Presence. Part 2 (K. Baranowski)
9 Foam Stability of Beers produced by High Gravity Brewing (D. Michałowska)
12 Why Stainless Steel rust? (J. Marianowski)
16 Sustainable Development of the Food Industry and Fruit and Vegetable Industry in the Context of Energy. Selected Aspects (W. Będkowski, M. Majkowska, K. Tucki, J. Wojdalski)
54 Cryoprotectants in the Refrigeration Treatment of Convenience and Functional Food (K. Kozłowicz, F. Kluza, D. Góral)
NEWS SET
61 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
62 Functional Drinks (A. Bogacz)
63 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
64 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
SUPPLEMENT
"Regional Beers 2014"
20/4 Twenty Years of Beer Revolution in Amber Brewery
22/6 We want to hit the Various Tastes. An Interview with Andrzej Olkowski – Member of Board of Kormoran Brewery (P. Błażewicz)
25/9 Regional Beers - Fleeting Fad or Lasting Trend? An Interview with Hubert Buksowicz – President of Jabłonowo Brewery(K. Oleksy)
26/10 Benefits of Moderate Consumption of Beer (K. Baranowski)
27/11 Perła – from the Classics to the Specimens Beer. An Interview with Andrzej Rutkowski, General Director Perła – Browary Lubelskie S.A. (M. J. Przegalińska)
30/14 The Strength of Tradition in the World of Polish Brewers "Innovation" (S. Wawszczak)
31/15 Fortuna Brewery – turn up Trumps. An Interview with Krzysztof Panek – President of Fortuna Brewery (map)
32/16 Jakubiak Recipe for Success - a Business with Passion. An Interview with Marek Jakubiak, President of Browary Regionalne Jakubiak Group (M. J. Przegalińska)
34/18 About the Situation on the Hops Market. Interview with Mieczysław Stasiak (K.
Baranowski)
35/19 Hop Renaissance? (M. Suliga)
38/22 I support Investors building Microbreweries. An Interview with Krzysztof Ozdarski, a well known Brewer (Red.)
39/23 New Beers from Polish Craft Breweries on the Background of Global Trends (R. Kowalczyk)
42/26 Lenticular Filters for Breweries and Microbreweries from Pall (P. Ziarko, M. Waczyński, M. Jastrzębski)
44/28 Drinkability – the Joy of Beer (M. Chołdrych)
46/30 Brewing Beer is not just the Domain of Men ... (K. Baranowski)

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz