1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

11-12 2014

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
4 Zagrożenia a higiena w produkcji soków (M. Trząskowska, S. Kalisz, D. Kołożyn-Krajewska)
8 Bezpieczeństwo zdrowotne żywności – kto nas chroni? co nam zagraża? (A. Karwowska)
36 Potwierdzenie zgodności opakowań do żywności w łańcuchu dostaw z wymaganiami Unii Europejskiej (K. Ćwiek-Ludwicka)
RYNEK
10 Rynek zagęszczonego soku jabłkowego w Polsce (B. Nosecka)
26 Czy w Maroku można napić się piwa? (K. Baranowski)
SUROWCE •TECHNOLOGIE • PRODUKTY
12 Wysokie ciśnienia w przemyśle owocowo-warzywnym (K. Marszałek, Ł. Woźniak, S. Skąpska)
19 Jarmuż – cenne warzywo kapustne. Część I. Pochodzenie, uprawa i kierunki wykorzystania (A. Korus)
22 „Beer-miksy" – napoje o rosnącej popularności na rynku piwa (M. Zdaniewicz, A Poreda, E. Kordialik-Bogacka)
36 Wpływ wybranych aktywatorów mineralnych na fermentację alkoholową buraków cukrowych i jakość uzyskiwanego destylatu rolniczego (cz. I) (K. Kotarska, W. Dziemianowicz)
41 Sukces bioetanolu produkowanego w Brazylii ( E. Golisz, A. Wójcik-Sztandera)
WYDARZENIA
16 Cydr czeka na prawo do promocji (A.Ł.)
18 Kongres Klastra Innowacji w Agrobiznesie na SGGW (A.Ł., Red.)
27 Poznańskie Targi Piwne (K.O.)
30 Ogólnopolska Konferencja Producentów Wód i Napojów KIG „PR". W branży rozlewniczej dzieje się dobrze (aka)
31 11th Global Bottled Water Congress (A. Bogacz)
32 I Forum Technologii Napojowych (MJP)
34 Polagra 2014 i Taropak 2014 – więcej wystawców i gości (K. Oleksy)
WYWIAD
28 Tetra Pak w Polsce – firma przyjazna człowiekowi i naturze. Rozmowa z Małgorzatą Kołton, dyr. generalnym (M. J. Przegalińska)
FELIETON
44 Widziane z Wiejskiej (118) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
3 Inicjatywy ZPPP
45 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
46 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
47 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
48 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
CONTENTS
HYGIENE AND FOOD SAFETY
4 Hazards and Hygiene in the Production of Juices (M. Trząskowska, S. Kalisz, D. Kołożyn-Krajewska)
8 Food Safety - Who Protects Us? What Threatens Us? (A. Karwowska)
36 Confirmation of Compliance for Food Packaging along Supply Chain with European Union Requirements (K. Ćwiek-Ludwicka)
MARKET
10 Apple Juice Concentrate Market in Poland (B. Nosecka)
26 Can Men have a Beer in Morocco? (K. Baranowski)
RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS
12 High Pressure in Fruit and Vegetable Industry (K. Marszałek, Ł. Woźniak, S. Skąpska)
19 Kale a Valuable Brassica Vegetable. Part I. Origin, Cultivation and Utilization (A. Korus)
22 "Beer-mix" - Drinks of the Growing Popularity on the Beer Market (M. Zdaniewicz, A. Poreda, E. Kordialik-Bogacka)
36 Effects of Selected Activators on the Alcoholic Fermentation of Sugar Beets and the Quality of the Obtained Agricultural Distillate. Part I (K. Kotarska, W. Dziemianowicz)
41 Success of Bioethanol Produced in Brazil ( E. Golisz, A. Wójcik-Sztandera)
EVENTS
16 Cider is Waiting for the Right to Promotion (A.Ł.)
18 Cluster Innovation Congress in Agribusiness (A.Ł., Red.)
27 Beer Fair in Poznań (K.O.)
30 Conference for Water and Beverages Producers KIG "PR". The Bottling Industry is Going Well (aka)
31 11th Global Bottled Water Congress (A. Bogacz)
32 1st Beverage Technology Forum (MJP)
34 Polagra Fair 2014 & Taropak Fair 2014 – more Exhibitors and Visitors (K. Oleksy)
INTERVIEW
28 Tetra Pak in Poland - Company Friendly to People and Nature. Interview with Małgorzata Kołton, General Director (M. J. Przegalińska)
NEWS SET
3 ZPPP Initiative
44 Legislation News from Polish Parliament (118) (T. Pokrywka)
33 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
34 Functional Drinks (A. Bogacz)
35 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
36 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz