1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

numer 5/2015

TECHNOLOGIE • PRODUKTY • JAKOŚĆ
2 Budowanie silnej pozycji marki na rynku poprzez właściwe wyznaczanie trwałości produktów. Przegląd badań stosowanych do oceny trwałości. Cz. 2. Badania obciążeniowe (A. Bugajewska, J. Olejnik)
6 Tradycyjne roślinne napoje fermentowane o działaniu prozdrowotnym (M. Zielińska, M. Hoffmann, B. Waszkiewicz-Robak)
12 Mikroorganizmy jako alternatywne źródło barwników w żywności (M. Olszak, I. Podgórska, E. Solarska)
15 Ocena potencjału aplikacyjnego wytłoków, pochodzących z przetwórstwa truskawek i malin na soki (M. Kosmala, M. Sójka, A. Miszczak, P. Sikorski, K. Zagibajło, A. Włodarek, A. Czajka, J. Robak, B. Król)
18 Profil zanieczyszczeń występujący w alkoholach nielegalnego pochodzenia i ryzyko zdrowotne związane z konsumpcją tych alkoholi (M. Szutowski, T. Szost, M. Bambrowicz-Klimkowska)
21 Wpływ nawożenia dolistnego roślin jęczmienia na jakość słodów typu pilzneńskiego (J. Błażewicz, K. Brejan, M. Liszewski, P. Wyrwa)
24 Porównanie składu cukrów w cydrach polskich i importowanych (I. Ścibisz, S. Bonin, M. Mitek, M. Ziarno, D. Zaręba, A. Cendrowski, A. Grzejszczak)
27 Biogazownie – sukcesy i porażki (M. Szwarc, A. Kupczyk, M. Sikora, J. Trajer)
WYDARZENIA
4 Trzecia rewolucja w produkcji i dystrybucji jabłek (K. Oleksy)
5 Akademia Sokowa, czyli cała prawda o sokach (A.Ł.)
10 II Kongres „Bezpieczeństwo Żywności – zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw" (A. Łazarowicz)
11 Drinkpreneur – skuteczna trampolina dla start-upów – kreatorów napojów funkcjonalnych (A. Bogacz)
20 PIWO ROKU 2014. 20 lat działalności Towarzystwa Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne (E. Kordialik-Bogacka)
SERWISY INFORMACYJNE
30 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
31 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
32 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
3 okł. Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)

CONTENTS
TECHNOLOGIES • PRODUCTS • QUALITY
2 Building a Strong Brand Position in the Market through Proper Determination of Expiration Date of Poducts. Part II (A. Bugajewska, J. Olejnik)
6 Traditional Plant Fermented Non-dairy Beverages with Health-promoting Action (M. Zielińska, M. Hoffmann, B. Waszkiewicz-Robak)
12 Microorganisms as an Alternative Source of Dyes in Food (M. Olszak, I. Podgórska, E. Solarska)
15 Evaluation of Application Potential of the Press Cake Obtained as a by-Product of Strawberry and Raspberry Juice Processing (M. Kosmala, M. Sójka, A. Miszczak, P. Sikorski, K. Zagibajło, A. Włodarek, A. Czajka, J. Robak, B. Król)
18 Impurities Profile Present in Illegal Origin Alcohols and Health Risks Associated with these Alcohols Consumption (M. Szutowski, T. Szost, M. Bambrowicz-Klimkowska)
21 Effect of Foliar Fertilization of Brewing Barley Plants on the Quality of Pilzner Type Malts (J. Błażewicz, K. Brejan, M. Liszewski, P. Wyrwa)
24 A Comparison of Sugars Composition in Polish and Imported Ciders (I. Ścibisz, S. Bonin, M. Mitek, M. Ziarno, D. Zaręba, A. Cendrowski, A. Grzejszczak)
27 Biogas Plants – Successes and Failures (M. Szwarc, A. Kupczyk, M. Sikora, J. Trajer)
EVENTS
4 The Third Revolution in the Production and Distribution of Apples (K. Oleksy)
5 The Academy of Juices, the Whole Truth about Juices (A.Ł.)
10 2nd Congress "Food Safety – Risk Management in the Supply Chain" (A. Łazarowicz)
11 Drinkpreneur – Effective Springboard for Start-ups – Creators of Functional Drinks (A. Bogacz)
20 Bear of the Year 2014. 20 Years of Beer Culture Promotion Society "Bractwo Piwne" (E. Kordialik-Bogacka)
NEWS SET
30 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
31 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
32 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
3rd c.p. Functional Drinks (A. Bogacz)

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz