1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

numer 6/2015

TECHNOLOGIE • PRODUKTY • JAKOŚĆ
1 UniCarriers – potęga wyrosła z tradycji
4 Budowanie silnej pozycji marki na rynku poprzez właściwe wyznaczanie trwałości produktów. Przegląd badań stosowanych do oceny trwałości. Cz. 3. Cz. III. Znaczenie badań sensorycznych w badaniach trwałości żywności (W. Piasecki, A. Bugajewska)
6 Efektywna filtracja wody i napojów zapewniająca stabilność, doskonały wygląd i smak (Ł. Owczarek, M. Gawryś)
22 Jony magnezu obecne w wodzie technologicznej a stężenie jonów magnezu i cynku w brzeczce słodowej (A. Poreda, A. Walczak)
27 Zagrożenia korozyjne stali nierdzewnych w przemyśle spożywczym (J. Orlikowski, S. Krakowiak)
33 Efekt ekologiczny uzyskany przy modernizacji gorzelni (A. Miecznikowski, M. Bucoń, K. Stecka, K. Zielińska, W. Wyborski, S. Kuźma)
WYDARZENIA
8 Prof. Eberhard Makosz komentuje skutki rosyjskiego embarga na nasze jabłka
10 XVIII Międzynarodowe Sympozjum KUPS (M. J. Przegalińska)
13 XVIII Międzynarodowe Sympozjum KUPS cz. 2. Nauka – praktyce: jak zwiększyć innowacyjność branży sokowniczej (M. J. Przegalińska)
15 Seminarium firm: Eaton, Alfa Laval oraz Ecolab dla branży sokowniczej (M. J. Przegalińska)
26 Seminarium Grupy Merkur dla specjalistów i technologów przemysłu sokowniczego (K. Oleksy)
19 Sympozjum dla małych producentów soków NFC (K. Oleksy)
20 VIII Konferencja firm: Flottweg, DSM i Fructopol dla branży przetwórstwa owocowo-warzywnego (M. J. Przegalińska)
25 Konferencja inaugurująca V edycję kampanii „Pozory mylą, dowód nie" (ZPPP)
26 Posiedzenie kierownictwa europejskiej organizacji producentów drożdży „COFALEC" w Polsce (Br. W.)
35 JUBILEUSZOWY ROK 2015 Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (J. M. Kowalski)
36 Konferencja napojowa KIG PR (M. Przegalińska)
RYNEK
17 Okiem eksperta – rynek truskawek (W. Kępiński)
30 Duże problemy małych destylarni. Trudy i wyzwania legalnych producentów rzemieślniczych napojów spirytusowych w Polsce (L. Wiwała)
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
26 Prof. Włodzimierz Kamiński
SERWISY INFORMACYJNE
37 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
38 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
39 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
40 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
CONTENTS
TECHNOLOGIES • PRODUCTS • QUALITY
1 UniCarriers – Power grew out of Tradition
4 Building a Strong Brand Position in the Market through Proper Determination of Expiration Date of Products. Part III (W. Piasecki, A. Bugajewska)
6 Effective Water and Beverage Filtration for Stability, Excellent Appearance and Taste (Ł. Owczarek, M. Gawryś)
22 Magnesium Ions Present in the Technological Water and the Concentration of Magnesium and Zinc Ions in the Wort Malt (A. Poreda, A. Walczak)
27 Corrosion Hazards of Stainless Steel in Food Industry (J. Orlikowski, S. Krakowiak)
33 Ecological Effect of Modernization of Agricultural Distillery (A. Miecznikowski, M. Bucoń, K. Stecka, K. Zielińska, W. Wyborski, S. Kuźma)
EVENTS
8 Prof. Eberhard Makosz comments on Effects of the Russian Embargo on our Apples
10 18th International KUPS Symposium (M. J. Przegalińska)
13 18th International KUPS Symposium. Part 2.Science – Practice: how to increase Innovation of Juice Industry (M. J. Przegalińska)
15 Seminar organized by: Eaton, Alfa Laval and Ecolab for Juice Industry (M. J. Przegalińska)
16 Seminar organized by Merkur Group for Professionals and Technologists of Juice Industry (K. Oleksy)
19 Symposium for Small-scale NFC Juices Producers (K. Oleksy)
20 8th Conference organized by: Flottweg, DSM and Fructopol for Fruit and Vegetable Processing Industry (M. Przegalińska)
25 Conference inaugurating the Fifth Edition of Campaign "Appearances can be Deceptive, ID is not" (ZPPP)
26 European Leadership Meeting of "COFALEC" – Confederation of Yeast Producers in Poland (Br. W.)
35 JUBILEE YEAR 2015 of Federation of Scientific and Technical Research Chief Technical Organization (J. M. Kowalski)
36 Conference for Beverage Industry by KIG "PR" (M. Przegalińska)
MARKET
17 Insights from the Expert – Strawberry Market (W. Kępiński)
30 Big Problems of Small Distilleries. Troubles and Legal Challenges Regional Craft Producers of Spirits in Poland (L. Wiwała)
NEWS SET
37 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
38 Functional Drinks (A. Bogacz)
39 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
40 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz