1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

numer 7-8/2015

 

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia redakcji PFiOW na Polagrze – pawilon 5, stoisko 114

 

 

WYDARZENIA
4 „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu" – kolejna edycja kampanii na miejskich muralach (ZPPP)
7 Anuga 2015 – 10 imprez specjalistycznych pod jednym dachem (K. O.)
12 Grupa Browary Regionalne Jakubiak wskrzesza polskie historyczne browary (K. Baranowski)
15 Polagra nowości
18 Konferencja producentów mrożonych owoców i warzyw – przed sezonem (K. Oleksy)
22 Jak porażkę zamienić w sukces. Historia RSP Nowego Pola w Górznie (K. Wesołowska)
32 Medale Polagry
42 VIII Ogólnopolska Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw (D. Walkowiak-Tomczak)
43 Walne Zgromadzenie Członków KUPS (A.Ł.)
RYNEK
6 Budowanie silnej pozycji marki na rynku poprzez właściwe wyznaczenie trwałości produktów (W. Piasecki, J. Łopacka, A. Bugajewska)
14 Ceny napojów spirytusowych w Polsce i Unii Europejskiej (P. Wyrzykowski)
24 Ceny skupu owoców i warzyw w II kwartale 2015 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
28 Zastój w sektorze napojów trwa (R. Urban)
33 Widmo innowacji krąży nad rynkiem napojów (A. Bogacz)
SUROWCE * TECHNOLOGIE *ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE
8 Amarantus i komosa ryżowa jako niesłodowane dodatki w produkcji piwa (P. Bogdan, E. Kordialik-Bogacka)
34 Zdrowa dieta dla zdrowego życia (W. Płocharski, J. Markowski, K. Rutkowski)
41 Ozon – początki produkcji ekologicznej
44 Kalafior i brokuł – kwiaty jadalne (K. Bogacz)
48 Wpływ ekstraktu z owoców na aktywność lipazy trzustkowej w emulsji trimaślanu glicerolu (D. Sosnowska, A. Podsędek, M. Redzynia)
WYWIADY
20 KSPOiW – jak lepiej wykorzystać potencjał producentów mrożonych owoców i warzyw. Rozmowa ze Stanisławem Adamiakiem, nowym Prezesem Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw (M. J. Przegalińska)
32 Rada Promocji Żywności Prozdrowotnej. Rozmowa z Adamem Bogaczem, Przewodniczącym (red.)
OPAKOWANIA
25 Tetra Pak – ćwierć wieku innowacji na polskim rynku
51 Możliwości wykorzystania szczepów bakterii fermentacji mlekowej w utrwalaniu i pakowaniu minimalnie przetworzonych produktów owocowych i warzywnych (A. Ołdak, D. Kołożyn-Krajewska)
FELIETON
46 Widziane z Wiejskiej (120) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
53 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
54 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
55 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
56 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
DODATEK SPECJALNY
„Soki NFC"
3/59 Dynamiczny rozwój rynku soków NFC w Polsce (P. Trojanowicz)
12/68 Czas na porządkowanie segmentu soków NFC. Rozmowa z Krzysztofem Maurerem, właścicielem tłoczni soków Maurer (A. Łazarowicz)
14/70 Jakość handlowa soków NFC (B. Groele)
18/74 Autentyczność soków bezpośrednich (NFC) (J. Markowski, W. Płocharski)
20/76 Jak uzyskać bezpieczny sok NFC? (B. Pałacha)

CONTENTS
EVENTS
4 "I Never drive after Drinking" - the Next Edition of Campaign on Urban Murals (ZPPP)
7 Anuga 2015 - 10 Trade Shows in One (K. O.)
12 Browary Regionalne Jakubiak Group resurrecting Historical Polish Breweries (K. Baranowski)
18 Conference for Producers of Frozen Fruits and Vegetables - before the Season (K. Oleksy)
22 How to turn Failure into Success. History of RSP Nowe Pole in Górzno (K. Wesołowska)
42 8th National Conference for Technologists of Fruit and Vegetable Processing (D. Walkowiak-Tomczak)
43 The General Meeting of KUPS Members (A.Ł.)
MARKET
6 Building a Strong Brand Position in the Market through Proper Determination of Expiration Date of Products. Part IV (W. Piasecki, J. Łopacka, A. Bugajewska)
14 Prices of Spirits in Poland and in the European Union (P. Wyrzykowski)
24 Purchase Prices of Fruit and Vegetables in the Second Quarter of 2015 (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
28 The Stagnation in Beverage Sector continues (R. Urban)
33 Spectrum of Innovation circling over Beverage Market (A. Bogacz)
RAW MATERIALS * TECHNOLOGIES *FOOD & NUTRITON
8 Amaranth and Quinoa as Unmalted Raw Materials in Brewing (P. Bogdan, E. Kordialik-Bogacka)
34 A Healthy Diet for a Healthy Life (W. Płocharski, J. Markowski, K. Rutkowski)
41 Ozone - the Beginnings of Organic Production
44 Cauliflower and Broccoli - Edible Flowers (K. Bogacz)
48 Effect of Fruit Extracts on Pancreatic Lipase Activity in Glycerol Tributyrate Emulsion (D. Sosnowska, A. Podsędek, M. Redzynia)
INTERVIEWS
20 KSPOiW - How to Better Exploit the Potential of Frozen Fruits and Vegetables Producers. An Interview with Stanislaw Adamiak, New President of the National Association of Fruit and Vegetable Processors (M. J. Przegalińska)
32 Council for Promotion of Pro-Health Food. Interview with Adam Bogacz, Council's Chairman of the Board
PACKAGES
25 Tetra Pak – a Quarter of a Century of Innovation on the Polish Market
51 The Possibility of Using of the Lactic Acid Bacteria Strains in Extending the Sustainability and Packaging of Minimally Processed Fruit and Vegetable Products (A. Ołdak, D. Kołożyn-Krajewska)
SERWISY INFORMACYJNE
53 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
54 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
55 Functional Drinks (A. Bogacz)
56 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
SUPPLEMENT
„NFC Juices"
3/59 The Dynamic Development of NFC Juice Market in Poland (P. Trojanowicz)
12/68 Time to organize NFC Juice Segment. Interview with Krzysztof Maurer (A. Łazarowicz)
14/70 Commercial Quality of NFC Juices (B. Groele)
18/74 Authenticity of NFC Juices (J. Markowski, W. Płocharski)
20/76 How to get Safe NFC Juice? (B. Pałacha)Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz