1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

11-12 2015

SUROWCE TECHNOLOGIE
2 Wykres stanu i jego znaczenie w technologii żywności (Z. Pałacha)
10 Smakowe kandyzy z owoców dyni (A. Nawirska-Olszańska, A. Biesiada)
14 Zaawansowane rozwiązania zintegrowane (A. Sysło)
28 Żywotność drożdży a proces fermentacji piwa (D. Michałowska)
32 Proces mycia w browarze referencyjnym. Część 1. Uwarunkowania higieniczne i projektowe (M. Wawrzyniak, D. Piotrowski)
RYNEK
6 Marnotrawstwo żywności w kontekście problemów ze sprzedażą polskich jabłek (M. Lipińska, D. Kołożyn-Krajewska)
39 Handel zagraniczny alkoholem etylowym pochodzenia rolniczego (P. Smoliński)
41 Wybrane korzyści wynikające ze stosowania biopaliw transportowych w Polsce. Cz. 2 Aspekty budżetowe i środowiskowe (E. Golisz, K. Tucki)
WYDARZENIA
15 Konferencja handlowa Fresh Market (K. Oleksy)
16 Polkon Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw – oficjalne otwarcie (MJP)
18 Konferencja wodno – energetyczna KIG „PR" (M. J. Przegalińska)
21 II Forum Technologii Napojowych (K. Oleksy)
22 Targi Polagra 2015 za nami (K. Oleksy)
35 European Beer Star 2015 – zmiany w światowych trendach (M. Suliga)
36 V Międzynarodowy Kongres Browarników (M. J. Przegalińska)
38 XV Międzynarodowe sympozjum piwowarskie J. De Clerck Chair – Belgian Brewing Conference (J. Lichota)
43 Polskie sukcesy na Beverage Innovation Awards 2015 (A. Bogacz)
WYWIAD
26 PROSTER wyposaży nowoczesny zakład w automatykę, elektrotechnikę i robotykę. Rozmowa z Wiesławem Pukalem, Prezesem PROSTER Sp. z o.o.
FELIETON
44 Widziane z Wiejskiej (122) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
25 Prosto z Brukseli (ZPPP)
45 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
46 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
47 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
48 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
CONTENTS
RAW MATERIALS TECHNOLOGIES
2 State Diagram and his Meaning in the Food Technology (Z. Pałacha)
10 Flavored Candies from Pumpkin Fruit (A. Nawirska-Olszańska, A. Biesiada)
14 Advanced Integrated Solutions (A. Sysło)
28 Yeast viability in Fermentation Processes – Factors affecting Yeast Condition (D. Michałowska)
32 Cleaning Process in the Brewery of Reference. Part 1. Hygienic Conditions and Design (M. Wawrzyniak, D. Piotrowski)
MARKET
6 Food Waste in the Context of Problems with Polish Apples Sale (M. Lipińska, D. Kołożyn-Krajewska)
39 Foreign Trade in Ethyl Alcohol of Agricultural Origin (P. Smoliński)
41 Selected Benefits from Use of the Transport Biofuels in Poland. Part 2. The Budgetary and Environmental Aspects (E. Golisz, K. Tucki)
EVENTS
15 Commerce Conference Fresh Market (K. Oleksy)
16 Polkon Fruit and Vegetable Processing Facility – Official Opening (MJP)
18 Water-Energy Conference by KIG "PR" (M. J. Przegalińska)
21 2nd Forum of Beverage Technology (K. Oleksy)
22 Polagra 2015 behind Us (K. Oleksy)
35 European Beer Star 2015 – Changes in Global Trends (M. Suliga)
36 5th International Congress of Brewers (M. J. Przegalińska)
38 15th International Symposium – J. De Clerck Chair – Belgian Brewing Conference (J. Lichota)
43 Polish Success on Beverage Innovation Awards 2015 (A. Bogacz)
INTERVIEW
26 PROSTER equipped with Modern Plant in Automation, Electrical Engineering and Robotics. Interview with Wiesław Pukal, President of PROSTER Sp. z o. o.
NEWS SET
25 Straight from Brussels (ZPPP)
45 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
46 Functional Drinks (A. Bogacz)
47 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
48 Innovations in Packaging (A. Bogacz)

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz