1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

03

RYNEK
2 Polski handel zagraniczny produktami ogrodnictwa z USA (A. Bugała)
5 Polski handel zagraniczny sokami zagęszczonymi w 2015 r. (A. Bugała)
14 Rynek chmielu – stan aktualny oraz przyczyny i skutki recesji w latach 2008–2013 (U. Skomra)
16 Rynek piwa w Polsce w 2015 r. i jego znaczenie dla gospodarki europejskiej (ZPPP)
32 Komu przeszkadzają napoje energetyzujące? (A. Bogacz)
WYDARZENIA
7 Jabłkowe problemy – sposoby ich rozwiązywania (K. Oleksy)
12 XVIII Szkoła Technologii Fermentacji zaprasza! Rozmowa z dr. hab. Aleksandrem Poredą, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego XVIII STF (M. Przegalińska)
29 Beer Attraction 2016 – cała naprzód! (J. Lichota)
30 Zmienność cen surowców zjawiskiem nieuniknionym (A.Ł.)
31 I Narodowy Kongres Żywieniowy – „awans" warzyw i owoców (A.Ł.)
SUROWCE TECHNOLOGIE JAKOŚĆ
8 Antyoksydanty owoców i warzyw. Cz. 1 Funkcja i działanie (B. Achremowicz, J. Oszmiański, C. Puchalski)
18 Wdrożenie dodatkowych, podwyższonych standardów kontroli jakości w browarach za pomocą systemu GeneDisc® (P. Ziarko, M. Waczyński)
20 Analiza profilu związków lotnych w piwach wyprodukowanych z udziałem grysu kukurydzianego (A. Siwek, M. Stachelska, A. Ekielski, T. Żelaziński, E. Sobolewska, P. Karpiński, J. Rozmierska, M. Obiedziński)
23 Charakterystyka smakowo-zapachowa i goryczkowa wybranych piw Stout produkowanych w Polsce (K. Baranowski)
26 Wykorzystanie drożdży Saccharomyces cerevisiae w zabezpieczaniu procesów fermentacyjnych (I. Podgórska, E. Solarska)
FELIETON
28 Widziane z Wiejskiej (124) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
34 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
35 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
36 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
3rd cover Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)

CONTENTS
MARKET
2 Polish Foreign Trade of Horticultural Products with the US (A. Bugała)
5 Polish Foreign Trade of Concentrated Fruit Juices in 2015 (A. Bugała)
14 Hop Market – the Current Situation and Causes and Effects of the Recession in 2008–2013 (U. Skomra)
16 Beer Market in Poland in 2015 and its Importance for the European Economy (ZPPP)
32 Who hinder Energy Drinks? (A. Bogacz)
EVENTS
7 Apple Issues – Ways of Solving (K. Oleksy)
12 18th School of Fermentation Technology invites! Interview with PhD. habil. Aleksander Poreda, Chairman of the Organizing Committee (M. Przegalińska)
29 Beer Attraction 2016 – Full Steam Ahead! (J. Lichota)
30 Volatility of Commodity Prices Inevitable Phenomenon (A.Ł.)
31 1st National Feeding Congress – "Upgrade" of Fruit and Vegetables (A.Ł.)
RAW MATERIALS TECHNOLOGY QUALITY
8 Fruit and Vegetables Antioxidants. Part 1 Function and Operation (B. Achremowicz, J. Oszmiański, C. Puchalski)
18 Implementation of Additional, Higher Standards of Quality Control in Breweries Using a System GeneDisc® (P. Ziarko, M. Waczyński)
20 Assessment of Profile of Volatile Compounds in Beers manufactured with the Use of Maize Grit (A. Siwek, M. Stachelska, A. Ekielski, T. Żelaziński, E. Sobolewska, P. Karpiński, J. Rozmierska, M. Obiedziński)
23 Characteristics of Flavor and Bitterness in Selected Stout Beers produced in Poland (K. Baranowski)
26 The Use of Yeast Saccharomyces Cerevisiae in Protection of the Fermentation Process (I. Podgórska, E. Solarska)
FEUILLETON
28 Seen from Parliament (124) (T. Pokrywka)
NEWS SET
34 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
35 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
36 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
3rd cover Functional Drinks (A. Bogacz)

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz