1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

01

PODSUMOWANIE 2015 R. I WYZWANIA NA 2016 R.
2 Konsekwentnie dbamy o powtarzalność wartości: odpowiedzialność, wiedzę, rzetelność (J. Pawlak, KUPS)
3 Osiągnięte wyniki potwierdzają słuszność strategii przyjętej przez branżę przetwórczą (Z. Kacprzyk, KRPiZOiW)
WYDARZENIA
4 System gospodarowania opakowaniami wymaga gruntownych zmian (A.Ł.)
5 Niedostatek wiedzy o zbiorach nadal główną bolączką producentów soków (A.Ł.)
8 Spotkanie opłatkowe przetwórców żywności z JE ks. bp. Piotrem Sawczukiem (map)
11 Branża producentów mrożonych owoców i warzyw podsumowała sezon (K. Oleksy)
12 I konferencja Rady Promocji Żywności Prozdrowotnej (M. J. Przegalińska)
16 EBS – zmiany w światowych trendach cz. 2 (M. Suliga)
18 Targi BrauBeviale – święto piwa i napojów (K. Oleksy, M. Przegalińska)
23 95 lat Chóru Męskiego „ECHO"
23 Zgromadzenie Delegatów SITSpoż.
RYNEK
6 Handel zagraniczny przetworami owocowymi i warzywnymi (P. Smoliński)
10 Ceny skupu owoców i warzyw w IV kwartale 2015 r. (I Strojewska, T Smoleński, P. Kraciński)
20 Wina z Lanzarote (K. Baranowski)
HIGIENA PRODUKCJI • EKSPERTYZY
13 Proces mycia w browarze referencyjnym. Część 2. Postępy i wyzwania (M. Wawrzyniak, D. Piotrowski)
21 Współpraca Zespołu Rzeczoznawców SITSpoż. z przedsiębiorstwami przemysłu i handlu spożywczego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (A. Jakubowski)
FELIETON
24 Widziane z Wiejskiej (123) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
25 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
26 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
27 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
28 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
29 Treść rocznika PFiOW 2015
32 Spis autorów 2015
CONTENTS
RECAPITULATION OF YEAR 2015 & CHALLENGES FOR 2016
2 Consequently, we take care of Repeatability Values: Responsibility, Knowledge, Honesty (J. Pawlak, KUPS)
3 The Results confirm the Validity of Strategy adopted by Processing Industry (Z. Kacprzyk)
EVENTS
4 Management of Packaging needs an Overhaul (A.Ł.)
5 Lack of Knowledge about Harvesting is still a Major Headache for Juice Producers (A.Ł.)
8 Food Processors met with His Eminence Bp. Piotr Sawczuk at Christmas Time (map)
11 Frozen Fruit and Vegetables Producers met after the Season (K. Oleksy)
12 1st Conference of Council for the Promotion of Pro-Health Food (M. J. Przegalińska)
16 EBS – Changes in Global Trends. Part 2 (M. Suliga)
18 Brau Beviale – the Feast of Beer and Beverages (K. Oleksy, M. Przegalińska)
23 95 Years Men's Choir "ECHO"
23 The Assembly of Delegates of SITSpoż.
MARKET
6 Foreign Trade in Processed Fruit and Vegetable Products (P. Smoliński)
10 Purchase Prices of Fruit and Vegetables in the Fourth Quarter of 2015 (I Strojewska, T Smoleński, P. Kraciński)
20 Wines from Lanzarote (K. Baranowski)
HYGIENE OF PRODUCTION • EXPERT REPORTS
13 Cleaning Process in the Brewery of Reference. Part 2. Progresses and Challenges (M. Wawrzyniak, D. Piotrowski)
21 Cooperation of Expert Group of the Polish Association of Engineers & Technicians of the Food Industry with Processing and Trading Enterprises after Accession to the European Union (A. Jakubowski)
NEWS SET
25 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
26 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
27 Functional Drinks (A. Bogacz)
28 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
29 Content of Yearbook 2015
32 List of Authors 2015

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz