1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Numer 06/2016

PFIOW 06/2016

SUROWCE • TECHNOLOGIE • PRODUKTY
2 Europejskim Piwnym Szlakiem (M. Chołdrych)
4 SIHIsanivac – biologicznie bezpieczne wytwarzanie próżni w liniach rozlewniczych
6 Bezglutenowe piwo z gryki (I. Podgórska)
9 Browary kraftowe Heinrich Schulz – europejska jakość, amerykańskie tradycje!
10 Biologiczne zakwaszanie zacieru i brzeczki dla optymalizacji procesu produkcji i jakości piwa (K. Baranowski)
10 Piana w piwie – to nie tylko parametr wizualny piwa! (K. Baranowski)
11 β-glukan w brzeczkach otrzymanych z dodatkiem pseudozbóż lub syropu maltozowego (P. Bogdan, E. Kordialik Bogacka)
19 Odnawialność i recykling opakowań do żywności to priorytety Tetra Pak
25 Świdośliwa – surowiec dla przetwórstwa (S. Lachowicz, J. Oszmiański)
28 Strategia prognozowania problemów mikrobiologicznych w przemysłowych wodach chłodniczych. Część 2 (A. Sałek)
WYDARZENIA
14 XIX Międzynarodowe Sympozjum KUPS. Cz. 1 (M. J. Przegalińska, A. Łazarowicz)
17 XIX Międzynarodowe Sympozjum KUPS. Cz.2. Nauka wychodzi naprzeciw rosnącym wymaganiom konsumentów (M. J. Przegalińska, A. Łazarowicz)
23 Warka 2016 - konferencja firm DSM, Fructopol i Flottweg (M. J. Przegalińska)
24 Seminarium dla specjalistów i technologów przemysłu sokowniczego Grupy Merkur (K. Oleksy)
RYNEK
20 Spożycie soków owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych w Polsce i w UE (I. Strojewska)
SERWISY INFORMACYJNE
33 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
34 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
35 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
36 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)

CONTENTS
RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS
2 European Beer Trail (M. Chołdrych)
4 SIHIsanivac – Biologically Safe Vacuum Generation in Filling Lines
6 Gluten-Free Buckwheat Beer (I. Podgórska)
9 Heinrich Schulz Craft Breweries it’s European Quality & American Traditions!
10 Biological Acidification of Mash and Wort for Optimizing the Production and Quality of Beer (K. Baranowski)
10 Foam in Beer - is not only a Visual Parameter in Beer! (K. Baranowski)
11 β-glucan in Worts produced with Pseudocereals or Syrup (P. Bogdan, E. Kordialik Bogacka)
19 Sustainability and Recycling of Food Packaging are the Priorities of Tetra Pak
25 Amelanchier – Raw Material for Processing (S. Lachowicz, J. Oszmiański)
28 Strategy Forecasting Microbiological Problems in Industrial Cooling Water. Part II (A. Sałek)
EVENTS
14 19th International KUPS Symposium. Part I (M. J. Przegalińska, A. Łazarowicz)
17 19th International KUPS Symposium. Part II. Science meets the growing Demands of Consumers (M. J. Przegalińska, A. Łazarowicz)
23 Warka 2016 – Conference by DSM, Fructopol i Flottweg (M. J. Przegalińska)
24 Seminar for Professionals and Technologists of Juice Industry by Merkur Group (K. Oleksy)
MARKET
20 Consumption of Fruit, Vegetable, Fruit- & Vegetable Juices in Poland and in the EU (I. Strojewska)
NEWS SET
33 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
34 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
35 Functional Drinks (A. Bogacz)
36 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)

 

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz