1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Numer 04/2016

04

RYNEK
2 Kontrowersje wokół umów kontraktacyjnych – sonda wśród producentów i przetwórców
10 Zapotrzebowanie na jabłka zakładów przetwórczych w Polsce (B. Nosecka, P. Trojanowicz)
21 Modele prowadzenia inwestycji oraz błędy popełniane w procesie inwestycyjnym
28 Ceny skupu owoców i warzyw w I kwartale 2016 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
29 Eksport mrożonek owocowych i warzywnych w 2015 r. (A. Bugała)
37 Aktualne wyzwania dla produkcji chmielu w Polsce (cz. 1) (K. Baranowski)
SUROWCE TECHNOLOGIE JAKOŚĆ
7 Nasze instalacje gwarancją sukcesu firmy!!!
8 Czy warto tworzyć system wysokiej jakości produktów sokowniczych? (J. Pawlak)
14 Soki i napoje w zaleceniach żywieniowych różnych krajów (W. Płocharski, J. Markowski, B. Groele)
24 Antyoksydanty owoców i warzyw. Cz. 2. Antyoksydanty jabłek (B. Achremowicz, J. Oszmiański, Cz. Puchalski)
27 CCP mycia i dezynfekcji w zakładach przetwarzających warzywa i owoce (M. Pasik)
38 N-nitrozoaminy (nitrozoaminy) w słodzie i w piwie (K. Baranowski)
WYWIAD
32 Europejskie winiarstwo stawia na kulturowe wartości konsumpcji (J. Lichota)
34 80-letne doświadczenie w uzdatnianiu wody. Rozmowa z Jackiem Grzechem, Prezesem EUROWATER (K. Oleksy)
SERWISY INFORMACYJNE
41 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
42 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
43 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
44 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)

CONTENTS
MARKET
2 Controversy over Procurement Contracts – Composite taken among Producers and Processors
10 The Demand for Apple of Processing Plants in Poland (B. Nosecka, P. Trojanowicz)
21 Business Models and Investment Mistakes in the Investment Process
28 Purchase Prices of Fruit and Vegetables in the First Quarter of 2016 (I Strojewska, T Smoleński, P. Kraciński)
29 Export of Frozen Fruit and Vegetables in 2015 (A. Bugała)
37 Current Challenges for the Production of Hops in Poland (Part 1) (K. Baranowski)
RAW MATERIALS TECHNOLOGIES QUALITY
7 Our Installations Guarantee the Success of the Company !!!
8 Is it worth to create a System of High Quality Fruit Juices ?(J. Pawlak)
14 Juices and Drinks in the Dietary Recommendations in Various Countries (W. Płocharski, J. Markowski, B. Groele)
24 Fruit and Vegetables Antioxidants. Part 2. Apples Antioxidants (B. Achremowicz, J. Oszmiański, Cz. Puchalski)
27 CCP Cleaning and Disinfection in Fruit and Vegetables Processing Plants (M. Pasik)
38 N-nitrosamines (nitrosamines) in Malt and Beer (K. Baranowski)
INTERVIEW
32 European Winery focuses on Cultural Values of Consumption (J. Lichota)
34 80 Years of Experience in Water Treatment. Interview with Jacek Grzech, President of EUROWATER (K. Oleksy)
NEWS SET
41 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
42 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
43 Functional Drinks (A. Bogacz)
44 Innovations in Packaging (A. Bogacz)

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz