1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Numer 05/2016

PFIOW 05/2016

WYWIAD
2 Nowoczesne technologie produkcji brzeczki tematem pierwszego w Polsce Sympozjum EBC. Rozmowa z Johnem Brauerem, European Brewery Convention Executive Officer (M. J. Przegalińska)
TECHNOLIGIE • PRODUKTY
4 Najnowsze rozwiązania firmy Ruland Engineering & Consulting w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych
11 Mity i fakty na temat soków (B. Groele)
14 Zwiększenie potencjału krajowych produktów i marek – szybka, prosta i tania rejestracja wzorów przemysłowych i znaków towarowych w Polsce
21 Strategia prognozowania problemów mikrobiologicznych w przemysłowych wodach chłodniczych. Część 1 (A. Sałek)
25 Aktualny stan i atrakcyjność sektorów biopaliw w Polsce. Cz. 2 (M. Sikora, J. Stasiak-Panek, A. Kupczyk, M. Zubrzycka, A. Bączyk, J. Mączyńska)
RYNEK
6 Aktualne wyzwania dla produkcji chmielu w Polsce (cz. 2) (K. Baranowski)
12 Kontrowersje wokół umów kontraktacyjnych
15 Code of Nature – odpowiedź na trendy decyduje o rozwoju segmentu napojów bezalkoholowych w 2016 r. i latach kolejnych – krótki zarys (F. Rotter)
16 Wprowadzanie na rynek żywnościowy środków spożywczych wzbogacanych (M. Zagrajek)
20 Andaluzja – historyczna kraina winem płynąca (K. Baranowski)
WYDARZENIA
8 XVIII Szkoła Technologii Fermentacji. Postępy w mikrobiologii browarniczej – nowe mikroorganizmy, nowe piwa i nowe możliwości (E. Kordialik-Bogacka)
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
28 ś.p. Profesor Roman Urban (1937–2016)
SERWISY INFORMACYJNE
29 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
30 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
31 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
32 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)

CONTENT
INTERVIEW
2 Modern Wort Production Technologies a Topic of the First in Poland EBC Symposium. Conversation with John Brauer, European Brewery Convention Executive Officer (M. J. Przegalińska)
TECHNOLIGIES • PRODUCTS
4 Ruland’s Engineering & Consulting latest Solutions in the Field of Automation of Production Processes
11 Myths and Facts about Juices (B. Groele)
14 Increasing the Capacity of Domestic Products and Brands - Fast, Simple and Inexpensive Registration of Industrial Designs and Trademarks in Poland
21 Strategy Forecasting Microbiological Problems in Industrial Cooling Water. Part I (A. Sałek)
25 The Actual Condition and Development Prospects of the Biofuels Sector in Poland. Part II (M. Sikora, J. Stasiak-Panek, A. Kupczyk, M. Zubrzycka, A. Bączyk, J. Mączyńska)
MARKET
6 Current Challenges for the Production of Hops in Poland (Part II) (K. Baranowski)
12 Controversy over Procurement Contracts
15 Code of Nature – Response to Trends determines the Development of a Segment of Soft Drinks in 2016 and Subsequent Years – Brief Overview (F. Rotter)
16 Launch of Fortified Foods (M. Zagrajek)
20 Andalusia – the Historical Land flowing with Wine (K. Baranowski)
EVENTS
8 18th School of Fermentation Technology. Advances in Brewing Microbiology – New Microbes, New Beers, New Opportunities (E. Kordialik-Bogacka)
OBITUARY
28 The Memory of Late Prof. Roman Urban (1937–2016)
NEWS SET
29 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
30 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
31 Functional Drinks (A. Bogacz)
32 What’s New in World of Flavours, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)

 

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz