1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Numer 07-08/2016

PFIOW 06/2016

WYDARZENIA

4 Jubileusz 25-lecia firmy Import-Export J.A. Szałas (M. J. Przegalińska, K. Oleksy)
11 Targi BrauBeviale już wkrótce – czego się spodziewać? (K.O.)
26 Konferencja KSPOiW dla branży mrożonkowej (MJP)
30 Stowarzyszenie KUPS podsumowało czteroletnią kadencję (red.)
34 Konferencja firm Eaton, Alfa Laval i Ecolab dla branży sokowniczej (MJP)
35 KIG „Przemysł Rozlewniczy” o nowym Prawie Wodnym i gospodarce opakowaniami (M. J. Przegalińska)
39 III Kongres Branży Spirytusowej (A. Ł.)
SUROWCE • TECHNOLOGIE • PRODUKTY
8 Związki lotne w piwach wyprodukowanych z udziałem ryżu (A. Siwek, M. A. Stachelska, M. Dziadkowska, P. Karpiński, M. W. Obiedziński)
12 Kwaśne piwa – czyżby nowy trend w Polsce? (A. Bogacz)
16 Owoce, warzywa i soki w zaleceniach żywieniowych – kontrowersje dotyczące spożycia (W. Płocharski, J. Markowski, B. Groele, K. Stoś)
22 Możliwości wykorzystania ozonu w przechowalnictwie owoców (T. Piechowiak)
31 Mikrobiologiczne aspekty produkcji kiszonej kapusty. Cz. 1 (S. Strnad, P. Satora)
40 Jakie czynniki kształtują barwę cydru? (I. Ścibisz, M. Mitek, M. Ziarno, J. Markowski)
42 Fermentacja metanowa wywaru gorzelniczego oraz charakterystyka płynięcia wywaru oraz osadu pofermentacyjnego. Cz. 1 (K. Kotarska, W. Dziemianowicz, A. Świerczyńska)
RYNEK
28 Jaka będzie przyszłość polskiej gospodarki żywnościowej? (B. Wesołowski)
36 Ceny skupu owoców i warzyw w II kwartale 2016 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
FELIETON
37 Pośpiech a świadomy wybór (P. Karpiński)
38 Widziane z Wiejskiej (125) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
45 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
46 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
47 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
48 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
DODATEK SPECJALNY
„Soki NFC”
3/51 Spożycie soków NFC w krajach UE (B. Nosecka)
5/53 Jak zarządzanie oparte na faktach może przyspieszyć kluczowe decyzje zarządcze w przedsiębiorstwie wytwarzającym soki NFC i koncentraty? (G. Purzycki)
6/54 Trendy na rynku soków NFC w Polsce i na świecie – jak kreować, jak wykorzystywać. Rozmowa z Danielem Olszewskim, dyr. Flottweg Polska (M. J. Przegalińska)
8/56 Optymalizacja produkcji soków NFC z uwzględnieniem wartości odżywczych (J. Oszmiański, P. Rubiński)
16/64 Mity i fakty na temat soków NFC (B. Groele)
19/67 UniCarriers – potęga wyrosła z tradycji
CONTENTS
EVENTS
4 25th Anniversary of Import-Export J.A. Szałas (M. J. Przegalińska, K. Oleksy)
11 BrauBeviale is soon – What to expect? (K.O.)
26 Conference by KSPOiW for Frozen Food Industry (MJP)
30 Association KUPS summed up the Four-Year Term (red.)
34 Conference by Companies Eaton, Alfa Laval and Ecolab for the Juice Industry (MJP)
35 KIG "PR" about New Water Law and Management of Packaging (M. J. Przegalińska)
39 3rd Congress of the Spirits Industry (A. Ł.)
RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS
8 Volatile Compounds in Beers manufactured with the Use of Rice (A. Siwek, M. A. Stachelska, M. Dziadkowska, P. Karpiński, M. W. Obiedziński)
12 Sour Beer – Could it be a New Trend in Poland? (A. Bogacz)
16 Fruit, Vegetable and Juices in Dietary Recommendations – Controversies Concerning Consumption (W. Płocharski, J. Markowski, B. Groele, K. Stoś)
22 Possible Use of Ozone in the Food Storage of Fruits (T. Piechowiak)
31 Microbiological Aspects of Sauerkraut Production. Part I (S. Strnad, P. Satora)
40 What Factors Affect the Colour of Cidre? (I. Ścibisz, M. Mitek, M. Ziarno, J. Markowski)
42 The Methane Fermentation of Stillage and Characteristic flow of Stillage and Digested Sludge. Part I (K. Kotarska, W. Dziemianowicz, A. Świerczyńska)
MARKET
28 What will be the Future of Polish Food Economy? (B. Wesołowski)
36 Purchase Prices of Fruit and Vegetables in the Second Quarter of 2016 (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
FEUILLETON
37 Rushing vs Conscious Choice (P. Karpiński)
38 Seen from Parliament (125) (T. Pokrywka)
NEWS SET
45 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
46 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
47 Functional Drinks (A. Bogacz)
48 What’s New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
SUPPLEMENT
„NFC Juices”
3/51 Consumption of NFC Juices in the EU (B. Nosecka)
5/53 How Management based on Facts can speed up the Key Management Decisions in a Company Producing NFC and Concentrated Juices? (G. Purzycki)
6/54 Trends in the NFC Juices Market in Poland and in the World – How to create, How to use Them. Interview with Daniel Olszewski, Flottweg Poland (M. J. Przegalińska)
8/56 Optimizing the Production of NFC Juices with regard to the Nutritional Value (J. Oszmiański, P. Rubiński)
16/64 Myths and Facts about NFC Juice (Not From Concentrate Juice) (B. Groele)
19/67 UniCarriers – Power grew out of the Tradition

 

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz