1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Numer 11/2016

PFIOW 11/2016

Spis treści

2 Piwna ®Ewolucja (M. Chołdrych)
4 Kolejna wielka biesiada za nami
6 KODEKS DOBREGO PIWA. Próba stworzenia sytemu certyfikacji piw wysokiej jakości (SRBP)
10 Chmielowe akcenty smakowo-zapachowe w piwie ? No problem, ale … (K. Baranowski)
12 Każdy element jest tak samo ważny
14 Browar Stu Mostów we Wrocławiu – craftowe ferrari (MJP)
16 Sztuka słodowania po polsku – czyli sztuka radzenia sobie ze zmiennością (K. Kucharski)
19 Rynek piwa za kilka lat … (H. Buksowicz)
20 Wpływ zastosowania syropu maltozowego jako zamiennika części słodu na aktywność przeciwutleniającą piw (P. Bogdan, E. Kordialik-Bogacka)
26 Zastosowanie preparatów enzymatycznych w procesie zacierania słodu gryczanego stanowiącego surowiec do produkcji bezglutenowych napojów fermentowanych (A. Salamon)
29 Idealne narzędzie Krones dla piwowarów rzemieślniczych
32 Piwnym szlakiem po Polsce… (P. Błażewicz)
34 Piwna promocja regionów w Belgii (J. Lichota)
36 Automatyczny pomiar zawartości ekstraktu w brzeczce podczas produkcji piwa (D. Figiel)
37 Nowości browarów rzemieślniczych (M. Kopik)
40 Mikrobrowar osiągnął stałą jakość i wyższą wydajność dzięki rozwiązaniu SUPRAdiscTM II
42 Degustator piwa (Beer Sommelier) – zawód czy pasja? (M. Suliga)
44 Przy piwie o usprawnieniu tradycyjnej technologii piwowarskiej (W. Kordalski)

CONTENTS
2 Beer ®Evolution (M. Chołdrych)
4 Another Big Feast behind Us
6 CODE OF GOOD BEER. An attempt to create a System of Certification of High Quality Beers (SRBP)
10 Hop Flavors Accents in Beer? No Problem, but ... (K. Baranowski)
12 Each Element is just as Important
14 Browar Stu Mostów in Wroclaw – Crafted Ferrari (MJP)
16 The Art of malting in Polish - or Art of coping with Volatility (K. Kucharski)
19 The Beer Market in a Few Years … (H. Buksowicz)
20 The Impact of Maltose Syrup used as Adjunct on Beer Antioxidant Activity (P. Bogdan, E. Kordialik-Bogacka)
26 The Application of Enzyme Preparations in the Process of Mashing of Buckwheat Malt as a Raw Material for the Production of Gluten-Free Fermented Beverages (A. Salamon)
29 Ideal Tools for Craft Brewers by Krones
32 Beer Route around Poland (P. Błażewicz)
34 Beer Promotion of Regions in Belgium (J. Lichota)
36 Automatic Measurement of the Extract Content in the Wort during Beer Production (D. Figiel)
37 New Beers from Craft Breweries (M. Kopik)
40 Microbrewery Achieves Consistent Quality and Higher Productivity with SUPRAdisc™ II Solution
42 Beer Sommelier – Profession or Passion? (M. Suliga)
44 About Beer on the Improvement of Traditional Brewing Technology (W. Kordalski)

 

 

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz