1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

jmreurope

EasyDiscWO

Bieżący numer

pfiow 11-12-2020

SPIS TREŚCI

RYNEK
4 Polskie piwo i browary – najbardziej lubiane w Europie (ZPPP Browary Polskie)
13 Aktualizacje w zaleceniach żywieniowych – piramidy, talerze i promocja zdrowego żywienia społeczeństwa (W. Płocharski, K. Stoś, M. Mieszczakowska-Frąc, B. Groele)
27 Handel zagraniczny warzywami i ich przetworami w Polsce w sezonie 2019/2020 (B. Nosecka, A. Bugała)
34 Ceny skupu owoców i warzyw w IV kwartale 2020 r. (T. Smoleński, P. Kraciński)
WYDARZENIA
4 Mieszko Musiał – nowy prezes ZPPP Browary Polskie (ZPPP Browary Polskie)
31 3. Sympozjum Przetwórstwa Owoców i Warzyw Cz. 1. Prezentacje ustne (D. Piotrowski, E. Rembiałkowska)
SUROWCE •TECHNOLOGIE • PRODUKTY • JAKOŚĆ
5 Zdolność przechowalnicza granulatów chmielowych stosowanych do produkcji piwa (K. Baranowski)
6 Wpływ nawadniania roślin jęczmienia na przydatność technologiczną ziarna, słodów typu pilzneńskiego i brzeczek kongresowych (J. Błażewicz, J. Kawa-Rygielska, A. Gasiński)
11 Zagrożenia związane ze stosowaniem do produkcji piwa chmieli i produktów chmielowych o podwyższonym stopniu zestarzenia (K. Baranowski)
20 Innowacyjne żelki owocowe, czyli duet jabłek i owoców mniej znanych (J. E. Bojarska, A. Elzner)
24 Jakość mikrobiologiczna i sensoryczna fermentowanych napojów miodowych (E. Łapińska, M. Pikora, M. Trząskowska)
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
FELIETON 
35 Widziane z Wiejskiej (145). Gorzki smak cukru (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
39 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
40 Wieści konopne (K. Bogacz)
 
CONTENTS
MARKET
2 In a pandemic, we drink less beer
4 Polish beer and breweries - the most liked in Europe (ZPPP Browary Polskie)
13 Updates in nutritional recommendations – pyramids, plates, and promotion of healthy eating for the society (W. Płocharski, K. Stoś, M. Mieszczakowska-Frąc, B. Groele)
27 Foreign trade in vegetable and vegetable preserves in Poland in the 2019/2020 season (B. Nosecka, A. Bugała)
34 Purchase prices of fruit and vegetables in the fourth quarter of 2020 (T. Smoleński, P. Kraciński)
EVENTS
4 Mieszko Musiał - the new President of ZPPP Browary Polskie (ZPPP Browary Polskie)
31 3rd Symposium on Fruit and Vegetable Processing. Part 1. Oral presentations (D. Piotrowski, E. Rembiałkowska)
RAW MATERIALS •TECHNOLOGIES • PRODUCTS • QUALITY
5 Storage capacity of hop pellets used in the production of beer
(K. Baranowski)
6 Influence of barley irrigation on the technological properties of grain, malt and congress worts (J. Błażewicz, J. Kawa-Rygielska, A. Gasiński)
10 Water degassing and oxygen in beer. Water degassing process system in the "DeGaS CRAFT" column now also for craft breweries (JMR EUROPE BIS)
11 Risks related to the use of hops and hop products with an increased degree of aging for the production of beer (K. Baranowski)
20 Innovative fruit jellies, a duo of apples and less-known fruits (J. E. Bojarska, A. Elzner)
24 Microbiological and sensory quality of fermented honey beverages (E. Łapińska, M. Pikora, M. Trząskowska)
OBITUARY
33 Farewell to the Late Stanisław Stępniewski
FEUILLETON
35 Seen from Parliament (145). The bitter taste of suger (T. Pokrywka)
NEWS SET
36 Content of Yearbook 2020
38 List of Authors 2020
39 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
40 Hemp News (K. Bogacz)
 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

engineering

moeschle

vimax

Ekomix

sitspoz