1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Numer 02/2017

PFIOW 02/2017

 SUROWCE • TECHNOLOGIE • PRODUKTY
2 Jakość smoothies jabłkowych w zależności od odmiany (J. Markowski, M. Mieszczakowska-Frąc, K. Celejewska, K. Rutkowski, W. Płocharski)
16 Najnowsze metody analityczne w mikrobiologii browarniczej i ich zastosowanie (M. Tomaszewicz)
WYDARZENIA
8 Noworoczne spotkanie KUPS (MJP)
10 Musimy skupić się na wysokiej jakości jabłek (K.O.)
25 Targi BrauBeviale. Cz. 2 (K. Oleksy)
29 Gospodarka w obiegu zamkniętym (GOZ), a lokalne uwarunkowania –konieczność zmian w systemie gospodarowania opakowaniami i recyklingu w Polsce
RYNEK
12 Handel zagraniczny suszonymi warzywami w Polsce (A. Bugała)
PODSUMOWANIE 2016 R. I WYZWANIA NA 2017 R.
20 Różnorodność może być atutem lub zagrożeniem, a zależy to od miejsca, w którym występuje... (A. Olkowski)
23 Gorzelnie rolnicze w Polsce jeszcze istnieją (J. Inorowicz)
23 Wyzwaniem nadal nieuczciwa konkurencja, a protekcjonizm w części krajów UE utrudnia eksport polskich wódek (L. Wiwała)
FELIETON
28 Widziane z Wiejskiej (129) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
30 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
31 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
32 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
III okł. Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
CONTENTS
RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS
2 Quality of Apple Smoothies depending on the Variety (J. Markowski, M. Mieszczakowska-Frąc, K. Celejewska, K. Rutkowski, W. Płocharski)
16 Newest Analytical Methods in Brewing Microbiology and their Applications (M. Tomaszewicz)
EVENTS
8 New Year’s Meeting of KUPS Members (MJP)
10 We must Focus on the High Quality of Apples (K.O.)
25 BrauBeviale Fair. Part II (K. Oleksy)
29 Circular Economy vs Local Conditions – the Need for Changes in the System of Management of Packaging and Recycling in Poland
MARKET
12 Foreign Trade of Dried Vegetables in Poland (A. Bugała)
RECAPITULATION OF YEAR 2016 & CHALLENGES FOR 2017
20 Diversity can be an Asset or a Threat, and it depends on the Place where it occurs ... (A. Olkowski)
23 Agricultural Distilleries in Poland still exist (J. Inorowicz)
23 Unfair Competition is still a Challenge, and Protectionism in some EU Countries hampers Export of Polish Vodka (L. Wiwała)
FEUILLETON
28 Seen from Parliament (129) (T. Pokrywka)
NEWS SET
30 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
31 Functional Drinks (A. Bogacz)
32 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
3rd CP What’s New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz