1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Numer 01/2017

PFIOW 01/2017

WYDARZENIA
2 KUPS podsumowało 2016 r. i przedstawiło plany działania na 2017 (Red.)
8 Warzywa, owoce i soki – aspekty żywieniowe, rynkowe i technologiczne (A. Łazarowicz)
9 Opłatek z duszpasterzem przetwórców żywności (MJP)
10 Konferencja Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw – podsumowanie sezonu (K. Oleksy)
18 BrauBeviale. Cz. 1(K. Oleksy)
20 Europejskie piwne Oskary rozdane (M. Suliga)
SUROWCE TECHNOLOGIE PRODUKTY
4 Radziwiłłówka – prozdrowotna drożdżówka
12 Temat Polskiej Normy na Piwo znów powraca! (K. Baranowski)
16 System Pall PROFi Craft
22 Piwa specjalne z browaru Moretti – to niezła alternatywa dla klasycznych piw koncernowych (K. Baranowski)
23 Zastosowanie chemicznej i enzymatycznej obróbki wstępnej biomasy lignocelulozowej w celu poprawy wydajności procesu fermentacji metanowej. Cz. 1 (K. Kotarska, A. Świerczyńska, W. Dziemianowicz)
PODSUMOWANIE 2016 R. I WYZWANIA NA 2017 R.
5 Pozytywne efekty konsumenckie działań promocyjnych (J. Pawlak)
6 Trzeba zbudować silną markę produktów polskiej żywności (Z. Kacprzyk)
RYNEK
7 Ceny skupu owoców i warzyw w IV kwartale 2016 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
WYWIAD
14 Simply Hops – dzielimy się z craftowcami naszą pasją. Rozmowa z Johnem Willetts, dyrektorem Simply Hops (K. Oleksy)
SERWISY INFORMACYJNE
25 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
26 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
27 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
28 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
29 Treść rocznika PFiOW 2016
32 Spis autorów 2016

CONTENTS
EVENTS
2 KUPS summed Year 2016 and presented Action Plans for 2017 (Red.)
8 Vegetables, Fruits and Juices – Nutritional, Market and Technological Aspects (A. Łazarowicz)
9 Christmas Meeting with Food Processors Pastor (MJP)
10 The Conference of the National Association of Processors of Fruit and Vegetables – Season Review (K. Oleksy)
18 BrauBeviale. Part I (K. Oleksy)
20 European Beer Oscars handed out (M. Suliga)
RAW MATERIALS TECHNOLOGIES PRODUCTS
4 Radziwiłłówka – Pro-health Sweet Roll
12 Subject of Polish Standards for Beer is Back! (K. Baranowski)
16 Pall PROFi Craft System
22 Specialty Beers from the Brewery Moretti – not a Bad Alternative to Classic Beers from Concern's (K. Baranowski)
23 The use of a Chemical and Enzymatic Pretreatment of Lignocellulosic Biomass to Improve the Efficiency of Methane Fermentation Process. Part I (K. Kotarska, A. Świerczyńska, W. Dziemianowicz)
RECAPITULATION OF YEAR 2016 & CHALLENGES FOR 2017
5 The Positive Effects of Consumer Promotional Activities (J. Pawlak)
6 The Need to build a Strong Brand of Polish Food Products (Z. Kacprzyk)
MARKET
7 Purchase Prices of Fruit and Vegetables in the Fourth Quarter of 2016 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
INTERVIEW
14 Simply Hops – We share Our Passion with Craft Brewers. Interview with John Willetts, Director of Simply Hops (K. Oleksy)
NEWS SET
25 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
26 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
27 Functional Drinks (A. Bogacz)
28 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
29 Content of Yearbook 2016
32 List of Authors 2016

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz