1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Numer 04/2017

PFIOW 04/2017

JAKOŚĆ • TECHNOLOGIE • PRODUKTY
4 Zastosowanie procesu odwróconej osmozy (RO) w produkcji koncentratu soku jabłkowego (J. Kroll)
12 Napoje z cząstkami – nowe wyzwanie dla branży napojowej (I. Lichota, A. Bogacz)
13 Technologie rozlewu aseptycznego dla produktów wrażliwych z cząstkami (L. Majorczyk, P. Materek)
26 Nowe oszczędne technologie dla ekonomicznej produkcji i wysokiej jakości wody i napojów (J. Gajda)
34 Jakość w centrum zrównoważonego rynku produktów owocowo-warzywnych i preferencje konsumentów. II Euro-Śródziemnomorskie Sympozjum Przetwórstwa Owoców i Warzyw. Cz. 2 (D. Piotrowski)
39 Hop Storage Index (HSI) – wskaźnik jakości chmielu i granulatów chmielowych (D. Michałowska)
RYNEK
6 Soki, nektary, napoje – aspekty rynkowe i zdrowotne (W. Płocharski, J. Markowski, B. Groele, K. Stoś, A. Kozioł-Kozakowska)
15 Kary pieniężne za uchybienia w zawieraniu umów na dostawy produktów rolnych (L. Zwolak)
19 Zmiany w polskim handlu zagranicznym sokami zagęszczonymi w 2016 r. (A. Bugała)
24 Europa rynkiem dla polskich jabłek (K. Oleksy)
28 Trendy na rynku napojów bezalkoholowych (B. Waszkiewicz-Robak, E. Biller, M. Obiedziński)
36 Ceny skupu owoców i warzyw w I kwartale 2017 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
WYWIAD
22 Komponenty dla przemysłu spożywczego z najwyższej półki. Rozmowa z Christerem Drottsonem, prezesem firmy Mondi Polska (M. J. Przegalińska, A. Łazarowicz)
25 Calvatis – specjalistyczne produkty kluczem do nowoczesnego utrzymania higieny. Rozmowa z Jędrzejem Gorczyńskim, prokurentem Calvatis Sp. z o. o.
FELIETON
38 Widziane z Wiejskiej (131) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
41 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
42 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
43 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
44 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)

CONTENTS
QUALITY • TECHNOLOGIES • PRODUCTS
4 Application of Reverse Osmosis (RO) Process in the Production of Apple Juice Concentrate (J. Kroll)
12 Beverages with Particles - a New Challenge for the Beverage Industry (I. Lichota, A. Bogacz)
13 Aseptic Technology for Sensitive Products with Chunks (L. Majorczyk, P. Materek)
26 New Cost-Effective Technologies for Economical Production and High Quality Water and Beverages (J. Gajda)
34 Quality at Center of Sustainable Market for Fruit and Vegetable Products and Consumer Preferences. 2nd Euro-Mediterranean Symposium on Fruit and Vegetable Processing. Part II (D. Piotrowski)
39 Hop Storage Index (HSI) – Parameter of Hop and Hop Pellets Quality (D. Michałowska)

MARKET
6 Juices, Nectars, Drinks – Market and Health Aspects (W. Płocharski, J. Markowski, B. Groele, K. Stoś, A. Kozioł-Kozakowska)
15 Financial Penalties for Failure to Conclude Contracts for Deliveries of Agricultural Products (L. Zwolak)
19 Changes in Polish Foreign Trade of Concentrated Fruit Juices in 2016 (A. Bugała)
24 Europe is a Market for Polish Apples (K. Oleksy)
28 Trends in the Market of Soft Drinks (B. Waszkiewicz-Robak, E. Biller, M. Obiedziński)
36 Purchase Prices of Fruit and Vegetables in the First Quarter of 2017 (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
INTERVIEW
22 Top Shelf Components for Food Industry. Interview with Christer Drottson, President of Mondi Polska (M. J. Przegalińska, A. Łazarowicz)
25 Calvatis - Specialist Products as Key to Modern Hygiene Maintenance. Interview with Jędrzej Gorczyński, Proprietor of Calvatis Sp. z o. o.
FEUILLETON
38 Seen from Parliament (131) (T. Pokrywka)
NEWS SET
41 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
42 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
43 Functional Drinks (A. Bogacz)
44 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz