1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Numer 05/2017

PFIOW 05/2017

RYNEK • LEGISLACJA
4 Przyjęto definicję piwa istotnie przywracającą zapisy z nieobowiązującej Polskiej Normy PN-A-79098:1995 (K. Baranowski)
13 Czy doceniamy znaczenie przemysłu spirytusowego dla gospodarki? (A. Łazarowicz)
27 Suplementy diety – realia i wyzwania (M. Zagrajek)
24 Rynek cukru po 2017 r. – konferencja SITSpoż.
SUROWCE • TECHNOLOGIE • PRODUKTY
5 Wpływ jakości wody technologicznej na wybrane parametry brzeczki słodowej (M. Zdaniewicz, A. Poreda, M. Zdaniewicz)
9 Wpływ surowców do produkcji piwa na jego stabilność smakowo-zapachową (K. Baranowski)
10 Oblicza piwa (M. Suliga)
14 Całkowita zdolność antyoksydacyjna i wybrane metody jej wyznaczania w produktach roślinnych (T. Piechowiak, M. Balawejder)
17 Szacowanie potencjału wzrostu (δ) Listeria monocytogenes w mikrobiologicznych badaniach obciążeniowych na przykładzie rukoli (M. Stachowiak)
WYDARZENIA
12 Światowe Wiodące Targi Przemysłu Napojów i Płynnej Żywności drinktec zapraszają 11–15 września (MJP)
20 Szkolenie „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności wg ISO 22000 oraz IFS/BRC” już za nami...
22 10. Jubileuszowa konferencja „Warka” dla branży owocowo-warzywnej firm DSM, Fructopol i Flottweg (M. J. Przegalińska)
FELIETON
25 Nowe technologie a „zdrowe” przyzwyczajenia (P. Karpiński)
SERWISY INFORMACYJNE
29 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
30 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
31 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
32 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)

CONTENTS
MARKET • LEGISLATION
4 A Definition of Beer has been adopted which Substantially Restores the Provisions of the Non-binding Polish Standard PN-A-79098: 1995. (K. Baranowski)
13 Do we appreciate the Importance of the Spirits Industry? (A. Łazarowicz)
27 Dietary Supplements – Realities and Challenges (M. Zagrajek)
24 Sugar Market after 2017 – Conference by SITSpoż.
RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS
5 The Influence of Technological Water Quality on Selected Wort Parameters (M. Zdaniewicz, A. Poreda, M. Zdaniewicz)
9 The Impact of Raw Materials on Beer Production on its Flavor Stability (K. Baranowski)
10 Face of Beer (M. Suliga)
14 Total Antioxidant Capacity and Selected Methods of its Determination in Plant Products (T. Piechowiak, M. Balawejder)
17 Estimation of Growth Potential (δ) Listeria monocytogenes in Microbiological Stress Tests on the Example of Arugula (M. Stachowiak)
EVENTS
12 The World Leading Fairs for the Beverage and Liquid Food Industry drinktec is inviting 11–15 of September (MJP)
20 Training "Internal Auditor of Food Safety Management System according to ISO 22000 and IFS / BRC" already behind us ...
22 10th Jubilee Conference for Fruit and Vegetable Industry "Warka" by companies: DSM, Fructopol and Flottweg (M. J. Przegalińska)
FEUILLETON
25 New Technologies vs. "Healthy" Habits (P. Karpiński)
NEWS SET
31 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
30 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
31 Functional Drinks (A. Bogacz)
32 Innovations in Packaging (A. Bogacz)

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz