1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Numer 08/2017

PFIOW 08/2017

Spis treści

RYNEK
4 Polskie piwowarstwo w czołówce europejskiej (MP)
24 Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce w liczbach (MP)
34 Aktualne możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla rozwoju przetwórstwa owoców i warzyw (A. Pełka, J. Markowski, S. Skąpska)
56 Ceny skupu owoców i warzyw w II kwartale 2017 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
WYDARZENIA
12 15 lat pracy, która dobrze przysłużyła się polskiemu piwowarstwu – Danuta Gut żegna się z branżą (M. Przegalińska, A. Łazarowicz)
14 Za nami 8. edycja Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa
16 IV Kongres Branży Spirytusowej – zapowiedź korzystnych zmian (A. Łazarowicz)
23 Anuga – 10 imprez specjalistycznych pod jednym dachem (K. Oleksy)
26 Dobre opakowanie ma znaczenie – kampania edukacyjna (M. Przegalińska)
28 Jubileuszowa konferencja Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw (K. Oleksy)
40 X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw pt.: „Owoce, warzywa, grzyby – innowacje w surowcach i przetwórstwie” (M. Mieszczakowska-Frąc, K. Celejewska)
51 Mega przejęcie w branży napojów: Refresco przejmuje Cott Corp. (A. Bogacz)
51 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS
SUROWCE TECHNOLOGIE PRODUKTY
8 Wpływ procesu wymrażania na skład chemiczny piwa typu eisbock (O. Szczepanik, A. Poreda, A. Pater)
18 Rumy i likiery produkowane na Gran Canarii (K. Baranowski)
20 Badania nad zdrożdżowaniem wywaru gorzelniczego przy udziale drożdży Candida utilis i Candida tropicalis. Cz. 2 (K. Kotarska, A. Świerczyńska, W. Dziemianowicz)
25 Pall wprowadza kolejną generację Technologii Mikrofiltracji dla Przemysłu Spożywczego i Napojów – Platformę Imperium ™
30 Energetycznie zoptymalizowane zagęszczanie soków owocowych (E. Zimmer, H. Haverland, M. Latz)
38 „Wycisnąć to, co najlepsze“. O tym, w jaki sposób enzymy nowej generacji do miazgi pozwalają na zwiększenie wydajności produkcji soku jabłkowego w jeszcze krótszym czasie … (I. Schneider, G. Maier)
44 Zastosowanie homogenizacji wysokociśnieniowej do utrwalania soków owocowych i warzywnych (M. Duda, B. Sokołowska)
49 Jak uchronić Twoją firmę przed nieprzyjemnymi niespodziankami?
52 Projekty przewodników Komisji Europejskiej w obszarze dodatków do żywności (J. Gajda-Wyrębek, J. Jarecka, M. Dłużewska)
FELIETON
59 Cydry: historia czy marketing? (P. Karpiński)
60 Widziane z Wiejskiej (133) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
61 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
62 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
63 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
64 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)

CONTENTS
MARKET
4 Polish Brewing in the Lead in Europe (MP)
24 The Market of Beverages in Poland in Figures (MP)
34 Current Opportunities for Financial Support for Fruit and Vegetable Processing Industry (A. Pełka, J. Markowski, S. Skąpska)
56 Purchase Prices of Fruit and Vegetables in the Second Quarter of 2017 (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
EVENTS
12 15 Years of Work, which served well for Polish Brewing - Danuta Gut says Farewell to the Brewing Industry (M. Przegalińska, A. Łazarowicz)
14 The 8th Edition of the Wroclaw Good Beer Festival behind Us
16 4th Congress of Spirit Industry - Announcement of Favorable Changes (A. Łazarowicz)
23 Anuga – 10 specialized Events under One Roof (K. Oleksy)
26 Good Packaging matters - Educational Campaign (M. Przegalińska)
28 Jubilee Conference of the National Association of Fruit and Vegetable Processors (K. Oleksy)
40 10th Nationwide Scientific Conference on Fruit and Vegetable Processing Technologies "Fruit, Vegetables, Mushrooms - Innovation in Raw Materials and Processing" (M. Mieszczakowska-Frąc, K. Celejewska)
51 Huge Takeover in the Beverage Industry: Refresco takes over Cott Corp. (A. Bogacz)
51 General Assembly of KUPS Association
RAW MATERIALS TECHNOLOGIES PRODUCTS
8 The Impact of the Freezing Process on Chemical Composition of Eisbock Beer (O. Szczepanik, A. Poreda, A. Pater)
18 Rums and Liqueurs produced in Gran Canaria (K. Baranowski)
20 Study on the Cultivation Process of Stillage using Fodder Yeast Candida utilis and Candida tropicalis. Part II (K. Kotarska, A. Świerczyńska, W. Dziemianowicz)
25 Pall Introduces Next Generation Microfiltration Technology for the Food and Beverages Industry - Empire ™ Platform
30 Energy-optimized Compaction of Fruit Juices (E. Zimmer, H. Haverland, M. Latz)
38 "Squeeze the best". About how New Generation Enzymes for Pulp make it possible to Increase the Productivity of Apple Juice in Even Shorter Time ... (I. Schneider, G. Maier)
44 Application of High Pressure Homogenization for Fruit and Vegetable Juices Preservation (M. Duda, B. Sokołowska)
49 How to protect Your Business from Unpleasant Surprises?
52 Projects of the European Commission Guides in the Area of Food Additives (J. Gajda-Wyrębek, J. Jarecka, M. Dłużewska)
FELIETON
59 Cider: History or Marketing? (P. Karpiński)
60 Seen from Parliament (133) (T. Pokrywka)
NEWS SET
61 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
62 What’s New in World of Flavours, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
63 Functional Drinks (A. Bogacz)
64 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz