1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Numer 09/2017

PFIOW 09/2017

Spis treści

SUROWCE TECHNOLOGIE PRODUKTY
2 Propagacja bakterii kwasu mlekowego na potrzeby browarnictwa – dobór parametrów procesu (A. Ciosek, A. Poreda, O. Szczepanik)
8 Wpływ surowców niesłodowanych na proces produkcji brzeczki i piwa (P. Bogdan, E. Kordialik-Bogacka)
11 Krzyżówki drożdży browarniczych. Cz. 2. Tworzenie i wykorzystanie krzyżówek międzygatunkowych w browarnictwie (J. Harasym, T. Podeszwa, L. Bogacz-Radomska)
18 Uwarunkowania pierwotnej czystości oraz właściwości korzystnych dla zdrowia naturalnych wód mineralnych i źródlanych (T. Latour)
21 Mniszek lekarski – źródło substancji prozdrowotnych (S. Lachowicz, J. Oszmiański)
WYDARZENIA
6 Podwójna zmiana we władzach Związku Browary Polskie
14 Chmielaki Krasnostawskie 2017 (M. Suliga)
16 FiE invites thought leaders and innovative start-ups to apply for 2017 Awards
RYNEK
26 Od coli do mleka, do czego doprowadził spadek spożycia napojów cola w USA. Cz. 1 (A. Bogacz)
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
30 Wspomnienie – Lucjan Iwanowicz
31 Wspomnienie - prof. dr hab. Ewelina Dziuba
FELIETON
32 Widziane z Wiejskiej (134) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
33 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
34 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
35 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
36 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)

CONTENTS
RAW MATERIALS TECHNOLOGIES PRODUCTS
2 Propagation of Lactic Acid Bacteria for Brewing – Process Parameters (A. Ciosek, A. Poreda, O. Szczepanik)
8 The Influence of Adjuncts on Wort and Beer Production (P. Bogdan, E. Kordialik-Bogacka)
11 Brewing Yeasts Hybrids. Part II. The Generation and Application of Interspecific Hybrids in Brewing (J. Harasym, T. Podeszwa, L. Bogacz-Radomska)
18 Determinants of Original Purity and Properties Favourable for Health of Natural Mineral Waters and Spring Waters (T. Latour)
21 Dandelion – Source of Prohealth Compounds (S. Lachowicz, J. Oszmiański)
EVENTS
6 Double Change in the Authorities of the Union of Polish Breweries
14 Chmielaki Krasnostawskie 2017 (M. Suliga)
16 FiE invites thought Leaders and Innovative Start-ups to apply for 2017 Awards
MARKET
26 From Cola to Milk, what led to the Decline in Cola Beverage Consumption in the US. Part I (A. Bogacz)
OBITUARY
30 The Memory of Late Lucjan Iwanowicz
31 The Memory of Late Prof. Dr Hab. Ewelina Dziuba
FEUILLETON
32 Seen from Parliament (134) (T. Pokrywka)
NEWS SET
33 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
34 What’s New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
35 Functional Drinks (A. Bogacz)
36 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz