1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Numer 11-12/2017

PFIOW 10/2017

Spis treści

SUROWCE TECHNOLOGIE
2 Technologia zagęszczania retentatu na membranach ceramicznych. Jak zyskać, nie tracić…
4 Świdośliwa – mało znany gatunek owoców – wstępna ocena przydatności dla przetwórstwa (D. Konopacka, J. Piecko, M. Mieszczakowska-Frąc, J. Markowski, K. Rutkowski, D. Kruczyńska, M. Buczek)
21 Siarczek dimetylu (DMS) w piwie – od surowca do produktu gotowego. Cz. 2 (A. Salamon)
WYDARZENIA
12 Targi Polagra 2017 (K. O.)
13 Anuga FoodTec 2018 już niebawem – czego można się spodziewać? (K.O.)
15 XIII Międzynarodowy Kongres Promocji Owoców i Warzyw AIAM5 po raz pierwszy w Polsce (M. J. Przegalińska)
16 Wielka Ogólnopolska Konferencja Producentów Wód i Napojów KIG „Przemysł Rozlewniczy” (M. J. Przegalińska)
18 Fi Europe 2017 Innovation Awards: laureaci
24 Targi żywności płynnej i napojów Drinktec 2017. Cz. 1 (K. O.)
26 Realizowanie potencjału 4. rewolucji przemysłowej – gwóźdź programu Sidel Group na targach Drinktec
28 Polski Kongres Browarniczy we Wrocławiu (M. J. Przegalińska)
RYNEK
14 Cztery najważniejsze zasady znakowania produktów
19 Carlsberg – piwo warzone od 170 lat
29 Piwo pod specjalnym nadzorem. Na ograniczeniu reklamy i sprzedaży piwa straci nie tylko branża piwowarska
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
30 Św. pamięci Prof. Krystyna Stecka
FELIETON
31 Widziane z Wiejskiej (135) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
32 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
33 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
34 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
35 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
„SOKI NFC” – dodatek specjalny
38 Soki NFC w natarciu (P. Trojanowicz)
39 Higiena, bezpieczeństwo i dokładność rozlewu na modułach Alfa Laval Astepo
41 Moeschle - patent na dobry sok
43 Homogenizatory tłokowe – innowacyjność, technologia i oszczędność (J. Stobiecki)
44 Produkcja soków owocowych, warzywnych i bezpośrednich
46 Certyfikowany Produkt (CP) potwierdzeniem walorów zdrowotnych i odżywczych produktów z owoców i warzyw, w tym soków (B. Groele)
48 Zastosowanie wysokich ciśnień do utrwalania soków NFC (J. Szczepańska, K. Marszałek, S. Skąpska)

CONTENTS
RAW MATERIALS TECHNOLOGIES
2 Retentate Compaction Technology on Ceramic Membranes. How to gain, not lose ...
4 Saskatoon Berry – a little known Species of Fruit, Preliminary Study on Processing Usefulness (D. Konopacka, J. Piecko, M. Mieszczakowska-Frąc, J. Markowski, K. Rutkowski, D. Kruczyńska, M. Buczek)
21 Dimethyl Sulfide (DMS) in Beer – from Raw Material to Finished Product. Part II (A. Salamon)
EVENTS
12 Polagra Fair 2017 (K. O.)
13 Anuga FoodTec 2018 is Soon - What can You expect? (K.O.)
15 13th International Congress of the Promotion of Fruit and Vegetables AIAM5 for the first time in Poland (M. J. Przegalińska)
16 The Great National Conference of Water and Beverage Producers of the Polish Chamber of Commerce "The Bottling Industry" (M. J. Przegalińska)
18 Fi Europe 2017 Innovation Awards: The Winners
24 Fair of Liquid Food and Drinks Drinktec 2017. Part I (K. O.)
26 Realizing the Potential of the 4th Industrial Revolution - the most important Part of Sidel Group’s Program at Drinktec
28 Polish Brewery Congress in Wroclaw (M. J. Przegalińska)
MARKET
14 The Four Most Important Rules for Product Labeling
19 Carlsberg - Beer brewed for 170 Years
29 Beer under Special Supervision. Not Only the Brewing Industry will lose out on restricting the Advertising and Sale of Beer
OBITUARY
30 The Memory of Late Prof. Krystyna Stecka
FEUILLETON
31 Seen from Parliament (135) (T. Pokrywka)
NEWS SET
32 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
33 Functional Drinks (A. Bogacz)
34 What’s New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
35 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
“NFC JUICES” - Supplement
38 NFC Juices in Attack (P. Trojanowicz)
39 Hygiene, Safety and Accuracy of Bottling on Alfa Laval Astepo Modules
41 Moeschle - Patent for Good Juice
43 Piston Homogenizers - Innovation, Technology and Economy (J. Stobiecki)
44 Production of Fruit, Vegetable and Direct Juices
46 Certified Product (CP) confirming the Health and Nutritional Value of Fruit and Vegetable Products, including Juices (B. Groele)
48 Application of High Pressures for Preserving NFC Juices (J. Szczepańska, K. Marszałek, S. Skąpska)

 

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz