1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Numer 05-06/2018

PFIOW 05-06/2018

Spis treści

SUROWCE • TECHNOLOGIE • PRODUKTY
2 Woda w przemyśle rolno-spożywczym (M. Wróbel-Jędrzejewska, U. Stęplewska, E. Polak)
7 Nowe Prawo Wodne – jak mniej stracić na zmianach. Wody podziemne, możliwości zmniejszenia rocznych opłat za usługi wodne (J. Marjanowski)
38 Reinheitsgebot nie był pierwszym… Starożytne piwne nakazy i zakazy oraz podatki (M. Suliga)
42 Wpływ czasu przechowywania na zawartość barwników antocyjanowych w jogurtach borówkowych (A. Grobelna, I. Ścibisz, M. Ziarno, J. Żylińska, A. Wojtczak, S. Kalisz)
WYDARZENIA
8 Polskie jabłko – XI konferencja naukowo-techniczna w Warce (MJP)
10 XXI Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków. Jubileusz 25-lecia działalności KUPS (M. J. Przegalińska)
16 Środowiska techniczne w budowie Niepodległej
18 Konferencja w Lublinie o zagrożeniach w polskim sadownictwie i sposobach ich łagodzenia (M. J. Przegalińska)
20 „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności wg IFS oraz BRC” – szkolenie branżowe (K. Oleksy)
33 Anuga FoodTec – rekordowa edycja (K.O.)
34 Innowacyjne rozwiązania wspierające produkcję chmielu zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin (K. Baranowski)
RYNEK • PRAWO
23 Znakowanie żywności – systemy i kontrowersje dotyczące znakowania produktów spożywczych. Cz. 2. Kontrowersje dotyczące znakowania produktów (W. Płocharski, J. Markowski, J. Ciok)
22 Informacja, która sprzedaje
30 Konsumpcja owoców, warzyw i ich przetworów w Polsce w latach 2007–2016 (I. Strojewska, J. Wawrzyszuk)
36 Wartość sektora piwowarskiego dla gospodarki narodowej przeszło dwa razy większa niż budżet państwa na naukę (ZPPP)
SERWISY INFORMACYJNE
45 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
46 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
47 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
48 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)

CONTENTS
RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS
2 Water in the Agri-food Industry (M. Wróbel-Jędrzejewska, U. Stęplewska, E. Polak)
7 New Water Law - how to lose Less on Changes. Underground Water, the Possibility of reducing the Annual Fees for Water Services (J. Marjanowski)
38 Reinheitsgebot was not the First ... Ancient Beer Orders and Bans and Taxes (M. Suliga)
42 The Effect of Storage Time on the Content of Anthocyanins in Blueberry Yoghurts (A. Grobelna, I. Ścibisz, M. Ziarno, J. Żylińska, A. Wojtczak, S. Kalisz)
EVENTS
8 Polish Apple – 11th Scientific and Technical Conference in Warka (MJP)
10 21st Symposium of the National Union of Juice Producers. The 25th Anniversary of KUPS's Activity (M. J. Przegalińska)
16 Technical Environment in the Construction of „Niepodległa” („Independent”)
18 Conference in Lublin on Threats in Polish Fruit-growing and Methods of Mitigation (M. J. Przegalińska)
20 Training „Internal Auditor of Food Safety Management System according to ISO 22000 and IFS / BRC” – Training (K. Oleksy)
33 Anuga FoodTec – Record Edition (K.O.)
34 Innovative Solutions supporting Hop Production in Accordance with the Principles of Integrated Pest Management (K. Baranowski)
MARKET • LAW
23 Food Labelling – Systems and Controversies Regarding the Labelling of Food Products. Part II. Controversies regarding Product Labeling (W. Płocharski, J. Markowski, J. Ciok)
22 Information that sells
30 Consumption of Fruits, Vegetables and their Preserves in Poland in 2007–2016 (I. Strojewska, J. Wawrzyszuk)
36 The Value of the Brewing Sector for the National Economy exceeded Twice the State Budget for Science (ZPPP)
NEWS SET
45 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
46 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
47 Functional Drinks (A. Bogacz)
48 Innovations in Packaging (A. Bogacz)

 

 

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz