1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Numer 03/2018

PFIOW 03/2018

Spis treści

SUROWCE • TECHNOLOGIE • PRODUKTY
2 Polskie odmiany chmielu. Zarys historyczny polskiego chmielarstwa (M. Suliga)
6 Pełny smak, zero alkoholu ze Schmidt-Bretten GmbH
8 Siarczek dimetylu (DMS) w piwie – od surowca do produktu gotowego. Cz. 3 (A. Salamon)
20 Nowe Prawo Wodne – jak mniej stracić na zmianach. Wody opadowe i roztopowe (J. Marjanowski)
25 Zmiany wyróżników jakościowych herbat owocowych w zależności od czasu parzenia (S. Kalisz, A. Grobelna, A. Bozowska, M. Janowicz, J. Kadzińska)
RYNEK
11 W koszyku piwosza mniej procentów, więcej jakości. Branża piwowarska podsumowuje 2017 rok (ZPPP)
13 Dobre wyniki Carlsberg Polska w 2017 r. na wymagającym rynku piwa
16 Sytuacja na rynku ogrodniczym w sezonie 2017/18 (B. Nosecka)
23 Wody roślinne – Botanical Waters (A. Bogacz)
FELIETON
12 Widziane z Wiejskiej (137) (T. Pokrywka)
WYWIAD
15 XIX Szkoła Technologii Fermentacji z licznymi atrakcjami. Rozmowa z dr. hab. inż. Aleksandrem Poredą, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego XIX SzTF (M. J. Przegalińska)
WYDARZENIA
22 Na XIV Międzynarodowych Targach FruitPRO o sytuacji na rynku jabłek (A. Łazarowicz)
28 III Polski Kongres Ekoinwestycji (map)
SERWISY INFORMACYJNE
29 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
30 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
31 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
32 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)

CONTENT

RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS
2 Polish Hop Varieties. Historical Outline of Polish Hop-growing (M. Suliga)
6 Full Flavor, zero Alcohol with Schmidt-Bretten GmbH
8 Dimethyl Sulfide (DMS) in Beer – from Raw Materials to Finished Product. Part III (A. Salamon)
20 New Water Law - How to lose Less on Changes. Rainwater and Snowmelt (J. Marjanowski)
25 Changes in the Quality Factors of Fruit Teas depending on the Brewing Time (S. Kalisz, A. Grobelna, A. Bozowska, M. Janowicz, J. Kadzińska)
MARKET
11 Fewer Percentages, more Quality. The Brewing Industry sums up 2017 (ZPPP)
13 Carlsberg’s Polska Good Results in 2017 on the demanding Beer Market
16 The Situation on Horticultural Market in the Season 2017/18 (B. Nosecka)
23 Botanical Waters (A. Bogacz)
FEUILLETON
12 Seen from Parliament (137) (T. Pokrywka)
INTERVIEW
15 19th School of Fermentation Technology with many Attractions. Interview with dr. hab. Aleksander Poredą, Chairman of the Organizational Committee of the 19th SoFT (M. J. Przegalińska)
EVENTS
22 At the 14th International FruitPRO Fair on the Situation on Apple Market (A. Łazarowicz)
28 3rd Polish Eco-Investment Congress (Map)
NEWS SET
29 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
30 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
31 Functional Drinks (A. Bogacz)
32 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz