1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

300x250

Numer 08-09/2018

PFIOW 08-09/2018

Spis treści

WYDARZENIA
4 XIX Szkoła Technologii Fermentacji. DIALOG między rolnictwem, przemysłem i nauką fundamentem zrównoważonego rozwoju – różnorodność surowców, technologii i piw (E. Kordialik-Bogacka)
10 BrauBeviale już niedługo (K.O.)
16 Jak się chce to można. 48. Chmielaki 2018 to już historia … (M. Suliga)
18 Akademia Dobrego Piwa – medale dla najlepszych
30 Produkty nagrodzone Złotym Medalem MTP na Międzynarodowych Targach Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK 2018
32 XI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw w UTP w Bydgoszczy (D. Wichrowska)
35 Konferencja producentów mrożonych owoców i warzyw (K. Oleksy)

SUROWCE • TECHNOLOGIE • PRODUKTY
8 Moda na piwa bez alkoholu (A. Salamon)
12 Trendy zdrowotne i millennialsi napędzają popyt na piwo bezalkoholowe
14 Zalety technologiczne nietypowo suszonych słodów specjalnych (J. Błażewicz, J. Kawa-Rygielska)
20 Znakowanie żywności – systemy i kontrowersje dotyczące znakowania produktów spożywczych. Cz. 3. Znakowanie produktów – pomiędzy marketingiem a promocją zdrowego odżywiania (J. Markowski, W. Płocharski, K. Stoś)
25 INFORMIA – dla producentów soków, mrożonek, owoców i warzyw
26 AB System – Zapakujemy wasze owoce i warzywa
28 Definitywne rozwiązanie problemu ACB. Filtracja soków i koncentratów za pomocą filtrów wgłębnych – metodologia zwalczania Alicyclobacillus spp. (I. Schneider)

SERWISY INFORMACYJNE
37 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
38 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
39 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
40 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)

„SOKI NFC” – dodatek specjalny
43 Soki NFC – kategoria z przyszłością (P. Trojanowicz)
50 Soki NFC – klasyfikacja i wartość odżywcza (B. Groele)
54 Mycie, czyszczenie – a potem sprawdzenie. Słów kilka o walidacji procesów mycia i dezynfekcji (B. Koźniewski)

CONTENTS
EVENTS
4 19th School of Fermentation Technology. Diversity of Raw Materials, Technologies and Beers – a Dialogue between Agriculture, Industry and Science as the Driving Force Towards Sustainability (E. Kordialik-Bogacka)
10 BrauBeviale is soon (K.O.)
16 How You can do It. 48th Chmielaki 2018 is a History ... (M. Suliga)
18 Good Beer Academy – Medals for the Best
30 Products awarded with the MTP Gold Medal at the International Trade Fair of Packaging Technology and Labeling TAROPAK 2018
32 11th National Scientific Conference for Technologist of Fruit and Vegetable Processing at UTP in Bydgoszcz (D. Wichrowska)
35 Conference for Producers of Frozen Fruits and Vegetables (K. Oleksy)

RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS
8 Fashion for Alcohol-free Beer (A. Salamon)
12 Health Trends and Millennials fuel the Demand for Non-alcoholic Beer
14 Technological Advantages of Unusually kilned Special Malts (J. Błażewicz, J. Kawa-Rygielska)
20 Food Labeling – Systems and Controversies regarding the Labelling of Food Products. Part III. Product Labelling – between Marketing and the Promotion of Healthy Eating (J. Markowski, W. Płocharski, K. Stoś)
25 INFORMIA – for Producers of Juices, Frozen Foods, Fruit and Vegetables
26 AB System – We will pack Your Fruits and Vegetables
28 The Definitive Solution to the ACB Problem. Filtration of Juices and Concentrates using Depth Filters – Methodology of Control of Alicyclobacillus spp. (I. Schneider)

NEWS SET
37 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
38 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
39 Functional Drinks (A. Bogacz)
40 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)

„NFC JUICES” – Supplement
43 NFC Juices – Category with the Future (P. Trojanowicz)
50 NFC Juices – Classification and Nutritional Value (B. Groele)
54 Washing, Cleaning – and then Checking. A few Words about the Validation of Washing and Disinfection Processes (B. Koźniewski)

 

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

CFS Zeichnung

Zimna, mikrobiologiczna
filtracja stabilizująca
system CFS NEO

180708 Added Value Calibration 180x380 static PL

sitspoz