1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Numer 01-02/2020

PFIOW 01/2020

SPIS TREŚCI

RYNEK
2 Sytuacja na rynku ogrodniczym w sezonie 2019/2020 (B. Nosecka)
7 Podsumowanie działań KUPS w 2019 r. dla branży sokowniczej (B. Groele)
12 Ceny skupu owoców i warzyw w IV kwartale 2019 r (T. Smoleński, P. Kraciński)
13 Polski handel zagraniczny suszonymi owocami w sezonie 2018/19 (A. Bugała)
20 Akcyza i dodatkowa dopłata do „małpek” dyskryminują branżę (W. Włodarczyk)
26 TOP 10 – czyli 10 najlepszych piw IPA warzonych w Niemczech (K. Baranowski)
45 I przyszła do Polski RC Cola, trzecia cola świata (A. Bogacz)
WYDARZENIA
6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia KUPS (B .Groele)
10 Konferencja KSPOiW dla branży zamrażalniczej (M. J. Przegalińska)
18 Podatek cukrowy od napojów i alkoholi do 300 ml – protesty branż (M. J. Przegalińska)
21 III edycja TechFood Practic (Marta Marjanowska)
22 Spotkanie opłatkowe przetwórców żywności z JE bp. dr. Piotrem Sawczukiem (M. J. Przegalińska)
30 BrauBeviale 2019 – „święto” branży piwa i napojów bezalkoholowych (K. Oleksy)
TECHNOLOGIE • PRODUKTY • JAKOŚĆ
23 Słody specjalne z owsa nagiego (J. Błażewicz)
27 Piwa owocowe – stały element piwowarstwa rzemieślniczego. Wybrane zagadnienia z technologii produkcji (M. Gulej)
EKOLOGIA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
34 Co dalej z systemem zagospodarowania odpadów w Polsce? (M. J. Przegalińska)
36 Widziane z Wiejskiej (143) (T. Pokrywka)
40 Innowacyjne opakowania zapobiegające marnowaniu żywności (K. Oleksy)
SERWISY INFORMACYJNE
41 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
42 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
43 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
44 Wieści konopne (K. Bogacz)
46 Treść rocznika 2019
48 Spis autorów 2019
MARKET
2 Situation on the Horticultural Market in the Season 2019/2020 (B. Nosecka)
7 Summary of KUPS Activities in 2019 for the Juice Industry (B. Groele)
12 Purchase Prices of Fruit and Vegetables in the Fourth Quarter of 2019 (T. Smoleński, P. Kraciński)
13 Polish Foreign Trade of Dried Fruits in the 2018/19 Season (A. Bugała)
20 Excise Duty and an Additional Surcharge to "monkeys" discriminate against the Industry (W. Włodarczyk)
26 TOP 10 - the 10 best IPA Beers brewed in Germany (K. Baranowski)
45 And RC Cola, the third Cola in the World, came to Poland (A. Bogacz)
EVENTS
6 Extraordinary General Meeting of Members of the KUPS Association (B. Groele)
10 KSPOiW Conference for the Freezing Industry (M. J. Przegalińska)
18 Sugar Tax on Beverages and Alcohols up to 300 ml - Industry Protests (M. J. Przegalińska)
21 III edition of TechFood Practic (Marta Marjanowska)
22 Christmas Meeting of Food Processors with Bishop Piotr Sawczuk (M. J. Przegalińska)
30 BrauBeviale 2019 – “feast” for the Beer and non-alcoholic Beverages Industry (K. Oleksy)
TECHNOLOGIES • PRODUCTS • QUALITY
23 Specjal Malts from Naked Oat Grain (J. Błażewicz)
27 Fruit Beers - a permanent Element of Craft Brewing. Selected Issues of Production Technology (M. Gulej)
ECOLOGY IN FOOD INDUSTRY
34 What next with the Waste Management System in Poland? (M. J. Przegalińska)
36 Seen from Parliamant (143) (T. Pokrywka)
40 Innovations in Packaging (K. Oleksy)
NEWS SET
41 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
42 What’s New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
43 Functional Drinks (A. Bogacz)
44 Hemp News (K. Bogacz)
46 Content of Yearbook 2019
45 List of Authors 2019

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz