1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

drinktec

czaja

Nauka i przemysł

Prof. dr hab. Andrzej Jarczyk (1933–2022)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31 stycznia 2022 r. zmarł prof. dr hab. Andrzej Jarczyk.

jarczyk


Urodził się 1 lipca 1933 r. w Warszawie. Po ukończeniu szkoły średniej w 1951 r. w Toruniu rozpoczął studia w SGGW na Wydziale Rolniczym, Oddziale Technologii RolnoSpożywczej. Dyplom inżynierski uzyskał w 1955 r., a rok później ukończył studia magisterskie na specjalizacji Technologia Owoców i Warzyw. W 1957 r. rozpoczął pracę zawodową w SGGW, najpierw jako asystent w Katedrze Technologii Przemysłu RolnoSpożywczego, w Zakładzie Technologii Owoców i Warzyw, a następnie kolejno jako starszy asystent, adiunkt, docent oraz profesor nadzwyczajny, a od 1994 r. profesor zwyczajny. Prof. dr hab. Andrzej Jarczyk prowadził badania z zakresu analizy żywności, winiarstwa oraz technologii owoców i warzyw, ze szczególnym uwzględnieniem procesów mrożenia, odwadniania osmotycznego oraz liofilizacji. Wiele prowadzonych przez Profesora badań znalazło zastosowanie w praktyce. Badaniom nad opracowaniem metody chromatografii kolumnowej i bibułowej do oznaczenia kwasów nielotnych w owocach poświęcił swoją pracę doktorską. Jako adiunkt zajmował się zagadnieniami zamrażania oraz
liofilizacji owoców i warzyw. Badania te, wówczas nowatorskie, znacząco przyczyniły się do pogłębienia wiedzy na temat procesu liofilizacji i jego wykorzystania na skalę przemysłową. Istotną częścią naukowego dorobku Profesora było zainicjowanie badań nad właściwościami sorpcyjnymi liofilizowanych suszy warzywnych i owocowych. Prof. dr hab. Andrzej Jarczyk całe swoje życie zawodowe związał z SGGW, pełniąc wiele funkcji m.in. prodziekana Wydziału Technologii Żywności, kierownika Katedry Technologii Przemysłu Fermentacyjnego i Owocowo-Warzywnego, a później Katedry Technologii i Oceny Żywności, kierownika Zakładu Technologii Owoców i Warzyw. Profesor był także reprezentantem Wydziału i Uczelni w licznych organizacjach i komitetach naukowych, m.in. był członkiem Prezydium Sekcji Przemysłu Owocowo-Warzywnego NOT, Prezydium Krajowej Unii Producentów Soków i Napojów Bezalkoholowych, Polskiego Komitetu ds. Europejskiego Kodeksu Żywnościowego, Normalizacyjnej Komisji Problemowej Przetworów Owocowo-Warzywnych.
W czasie pracy w SGGW prof. dr hab. Andrzej Jarczyk odbył kilka staży naukowych w uznanych ośrodkach uniwersyteckich w Hiszpanii, na Węgrzech, w ZSRR, Periu Niemczech oraz w USA w Michigan State University. W latach 1974–1976 pracował jako ekspert ONZ w dziedzinie zamrażalnictwa na Kubie. Opublikowany dorobek naukowy prof. dr hab. Andrzeja Jarczyka obejmuje kilkaset publikacji w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, był także autorem 12 artykułów opublikowanych w naszym czasopiśmie. Do niezwykle ważnych osiągnięć publikacyjnych Profesora trzeba zaliczyć współautorstwo podręczników i skryptów z zakresu ogólnej technologii żywności, technologii owoców i warzyw oraz winiarstwa,
które uznawane są jako jedne z najbardziej wartościowych pozycji literaturowych w tej specjalizacji. Był również autorem haseł z zakresu żywności do Wielkiej Encyklopedii
Powszechnej PWN oraz Encyklopedii Nauki i Techniki. Profesor Andrzej Jarczyk był nie tylko wybitnym naukowcem, ale przede wszystkim cenionym wykładowcą akademickim, o wyjątkowych umiejętnościach dydaktycznych, wzorem do naśladowania dla studentów i współpracowników. Był promotorem trzech prac doktorskich oraz setek prac magisterskich i inżynierskich. Profesor był również niezwykle cenionym recenzentem prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz dorobku w postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Na emeryturę przeszedł
w 2011 r., ale nadal chętnie uczestniczył w życiu Uczelni, Wydziału i Zakładu Technologii Owoców i Warzyw. Pozazawodową pasją Profesora Andrzeja Jarczyka były podróże, piesze wędrówki
po górach i okolicznych lasach oraz podnoszenie ciężarów. Działalność Pana Profesora była doceniana i wielokrotnie wyróżniana – otrzymał m.in. medal Komisji Edukacji Narodowej oraz wiele nagród JM Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Medalem Zasłużonego Pracownika Przemysłu Spożywczego, Srebrną Odznaką Za Zasługi dla SGGW.
Cześć Jego Pamięci!

logo sigma

engineering

Baner polagra

moeschle

vimax

Ekomix

sitspoz