1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Nauka i przemysł

Prawie 5 mln zł otrzyma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Projekt  pn. ”Staże i praktyki – Twoja kariera zaczyna się już na Uczelni” dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

Celem projektu jest wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, poszerzone o lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni.


W  ramach Projektu zostaną podjęte działania skierowane do studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia UR na kierunkach: Biologia, Biotechnologia, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Dietetyka, Towaroznawstwo, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Geodezja i Kartografia, Odnawialne Źródła Energii Gospodarka Odpadami, Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Łącznie działania obejmą wsparciem 253 studentów Uniwersytetu Rolniczego (trzymiesięczne staże krajowe i zagraniczne dla 201 studentów oraz  jednomiesięczne praktyki studenckie dla 52 studentów). Staże i praktyki są zgodne z efektami kształcenia na danym kierunku studiów. Działania mają na celu zwiększenie doświadczenia zawodowego i szans na rynku studentów kierunków przyrodniczych i technicznych.
W ramach wzmocnienia współpracy UR z pracodawcami planowane jest zorganizowanie Tygodnia Kariery, a także rozwój działalności Biura Karier poprzez przeprowadzenie warsztatów, kursów i szkoleń dla studentów wchodzących.

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz