1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Nauka i przemysł

SGGW rozpoczęła rekrutację na studia

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczęła rekrutację na studia. Rejestracja kandydatów na studia w SGGW prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Inżynieria systemów biotechnicznych, Ochrona zdrowia roślin oraz Inżynieria i gospodarka wodna to trzy nowe kierunki studiów jakie SGGW przygotowała w tym roku.

Kandydaci mogą wybierać spośród 37 kierunków na studiach stacjonarnych oraz 30 na zaocznych. SGGW na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016 łącznie przygotowała 10 880 miejsc, w tym na stacjonarne pierwszego stopnia 3 890, stacjonarne drugiego stopnia 2 270, niestacjonarne pierwszego stopnia 2 970 oraz na niestacjonarne drugiego stopnia 1 750 miejsc.

SGGW proponuje zróżnicowaną ofertę interesujących kierunków studiów, w tym trzy nowe: Inżynierię systemów biotechnicznych, Ochronę zdrowia roślin oraz Inżynierię i gospodarkę wodną.

Inżynieria systemów biotechnicznych to kierunek, który umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji maszyn specjalistycznych i zaawansowanych technologicznie. Studia na tym kierunku oprócz teorii zapewniają dużo zajęć praktycznych, dzięki którym studenci zdobędą niezbędne kompetencje inżynierskie i konkretne uprawnienia zawodowe umożliwiające ubieganie się o certyfikaty ECDL, Cisco, Siemens, ASTOR i świadectwo SEP. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w specjalistycznych przedsiębiorstwach technicznych i usługowych, ośrodkach badawczych w kraju i za granicą, a także będą przygotowani do prowadzenia własnej firmy. Są to studia I stopnia prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji. Na Inżynierię systemów biotechnicznych wydział przygotował po 60 miejsc na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych zaocznych.

Ochrona zdrowia roślin to innowacyjny kierunek, który został utworzony z myślą o przyszłych potrzebach rynku. Ten nowoczesny kierunek wyposaża studentów w szeroką wiedzę teoretyczną, a także w niezbędne umiejętności praktyczne, czyniąc ze swoich absolwentów wysokiej klasy specjalistów, którzy z łatwością odnajdą właściwe miejsce w wymagającym otoczeniu rynkowym. Zatrudnienie będą oferowały sektory związane z ochroną środowiska, polową i szklarniową produkcją rolniczą, ogrodniczą, produkcją warzyw oraz ziół, kwiatów, przedsiębiorstwa zajmujące się handlem i doradztwem, a także jednostki naukowo-badawcze. Są to studia I stopnia prowadzone na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Na Ochronę zdrowia roślin wydział przygotował 60 miejsc na studiach stacjonarnych.

Inżynieria i gospodarka wodna to nowoczesny kierunek studiów, który pozwoli zdobyć wysoce specjalistyczną wiedzę i umiejętności z pogranicza wielu dyscyplin naukowych – m.in. inżynierii, hydrologii i gospodarki wodnej – deficytowe obecnie w tym segmencie rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w nowoczesnym Laboratorium – Centrum Wodnym, które stanowi doskonałe zaplecze dydaktyczne umożliwiające zdobywanie wiedzy w praktyce. Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w ośrodkach naukowo-badawczych, zarówno w przemyśle polskim, jak i zagranicznym, w przedsiębiorstwach budownictwa wodnego i wodno-melioracyjnego, biurach projektów i firmach konsultingowych. Będą mogli pracować w zarządach gospodarki wodnej, wojewódzkich zarządach melioracji i urządzeń wodnych, instytucjach administracji rządowej i samorządowej. Absolwenci otrzymają uprawnienia do podjęcia praktyki zawodowej w kierunku uzyskania uprawnień w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Są to studia I stopnia prowadzone na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Na Inżynierię i gospodarkę wodną wydział przygotował 60 miejsc na studiach stacjonarnych.

 

Podczas ubiegłorocznej rekrutacji najbardziej obleganymi kierunkami były: Finanse i Rachunkowość – 10.1 os./miejsce, Dietetyka – 9.0, Logistyka – 6.9, Ekonomia – 5.9, Gospodarka Przestrzenna – 5.6, Biotechnologia – 5.4, Technologie Energii Odnawialnej – 4.2 oraz Informatyka – 4.0 os./miejsce.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego prowadzi rekrutację wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na maturze. Rejestracja odbywa się przez Internet, a przed zakwalifikowaniem na dany kierunek kandydaci nie składają żadnych dokumentów. Dokumenty będą składali w Biurze Spraw Studenckich dopiero po uzyskaniu informacji, że zostali przyjęci na studia. Internetowa rejestracja kandydatów jest bardzo prosta i polega na wpisaniu określonych danych osobowych oraz ocen uzyskanych na maturze. Dane te można uzupełniać w dowolnym momencie. Po wpisaniu ocen z matury kandydaci uzyskują dostęp do panelu umożliwiającego wybór kierunku studiów. Panel rejestracyjny umożliwia wybór tylko jednego kierunku, ale decyzję można zmieniać kilkakrotnie (w określonych terminach) w trakcie rekrutacji. Komunikacja z maturzystami w trakcie rekrutacji odbywa się poprzez internetowe strony rekrutacyjne SGGW (www.sggw.pl w zakładce Rekrutacja), Panel Administracyjny w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) oraz pocztą elektroniczną (adres e-mail kandydata wpisany w SOK). Dzięki temu kandydaci na każdym etapie całego procesu rekrutacyjnego otrzymują bardzo precyzyjne informacje o jego przebiegu.

 

Dla kandydatów, którzy nie mają dostępu do Internetu uczelnia przygotowała stanowiska komputerowe w Biurze Spraw Studenckich przy ul. Nowoursynowskiej 166, w budynku 8, w dni robocze w godz. od 900 do 1500. Kandydaci uiszczają tylko jedną opłatę rejestracyjną w wysokości 85 złotych, niezależnie od tego ile razy zmienią decyzję co do kierunku na którym chcą studiować.

Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym: terminy, wymagane dokumenty, egzaminy kwalifikujące na określone kierunki, zasady przeliczania ocen maturalnych na punkty SGGW i zasady tworzenia list rankingowych są dostępne na stronie internetowe uczelni www.sggw.pl w zakładce Rekrutacja.

Podstawą przyjęcia kandydatów z „nową maturą" na studia stacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie (dotyczy kierunku Weterynaria) są wyniki matury z przedmiotów wymaganych na dany kierunek. Wyjątkiem jest kierunek Architektura krajobrazu, na którym dodatkową kwalifikacją jest test z rysunku odręcznego.

SGGW to najstarsza i największa uczelnia w Polsce o profilu przyrodniczym. Od pięciu lat SGGW zdobywa I miejsce w konkursie ACI na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych". SGGW ukończyło dotychczas ponad 120 tys. absolwentów. Łącznie w SGGW studiuje 27 tys. osób. Uczelnia oferuje swoim studentom nowoczesny kampus, ze świetnie wyposażonymi domami studenckimi i salami wykładowymi. SGGW oferują dobrze wyposażone pokoje, bezpłatny dostęp do Internetu, stołówki, własną przychodnię lekarską, klubokawiarnie, usługi kserograficzne i nowoczesne pralnie. Oprócz obiektów dydaktycznych, uczelnia dysponuje także obiektami sportowymi: kryta pływalnia, hala do tenisa, kort tenisowy, ujeżdżalnia ze stajnią oraz budynek dydaktyczno-sportowy, a także budynek do zajęć z hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych.

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz