1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Bieżący numer

PFIOW 01/2020

SPIS TREŚCI

RYNEK
2 Tendencje na rynku piwa w Polsce (P. Szajner)
12 Handel zagraniczny zagęszczonym sokiem jabłkowym w 2019 r. (A. Bugała)
20 Owoce i warzywa, świeże i przetworzone – różne zalecenia dotyczące spożycia (W. Płocharski, M. Mieszczakowska-Frąc)
26 Czarna malina - cenny surowic dla przetwórstwa i bogate źródło substancji biologicznie aktywnych (J. Oszmiański, J. Jaszczuk)
WYDARZENIA
8 Branża piwna – podsumowanie 2019 r. i wyzwania na rok 2020 (A. Olkowski)
9 Alkoholu w piwie coraz mniej
10 Gorzelnicy postawili na jakość i …OZE (J. Inorowicz)
25 IX Noworoczne Spotkanie KUPS (MJP)
TECHNOLOGIE • PRODUKTY • JAKOŚĆ
6 Wykorzystanie drewna w produkcji piwa – wczoraj i dziś (M. Gulej)
17 Półprzewodnikowe elektrody pH wykonane z tworzywa, ze zwiększoną odpornością na procesy CIP (B. Biczysko)
WYWIAD
18 Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – czeka nas rewolucja (M. J. Przegalińska, A. Łazarowicz)
SERWISY INFORMACYJNE
30 Kalejdoskop ze świata napojów (K.Bogacz)
31 Wieści konopne (K. Bogacz)
32 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
CONTENTS
MARKET
2 The Trends on the Beer Market in Poland (P. Szajner)
12 Foreign Trade of Concentrated Apple Juice in 2019 (A. Bugała)
20 Fruit and Vegetables, Fresh and Processed – Various Intake Recommendations. (W. Płocharski, M. Mieszczakowska-Frąc)
26 Black Raspberry - valuable Raw Material for Processing and a rich Source of Biological Active Substances. (J. Oszmiański,J. Jaszczuk)
EVENTS
8 Beer Industry - a Summary of 2019 and the Challenges for 2020. (A. Olkowski)
9 There is less and less Alcohol in Beer
10 Distillers focused on Quality and ... RES (J. Inorowicz)
25 IX KUPS New Year's meeting (MJP)
TECHNOLOGIES • PRODUCTS • QUALITY
6 The Use of Wood in Beer Production - yesterday and today (M. Gulej)
17 Semiconductor pH Electrodes made of Plastic, with increased Resistance to CIP processes (B. Biczysko)
INTERVIEW
18 Extended Producer Responsibility - a Revolution awaits us (M.J. Przegalińska, A. Łazarowicz)
NEW SET
30 Kaleidoscope of Beverage (K.Bogacz)
31 Hemp News (K.Bogacz)
32 What's New in the World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

vimax

Ekomix

sitspoz