1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Wskazówki dla autorów

Wskazówki dla autorów publikujących artykuły w naszym miesięczniku
ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Informacje ogólne

  • Redakcja czasopisma Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny(w skrócie PFiOW) przyjmuje prace z zakresu tematycznego miesięcznika. Możliwe są prace w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Artykuły kwalifikowane są do druku na podstawie pozytywnej recenzji i możliwości wydawniczych redakcji. Treść każdego opracowania powinna być zwięzła, poprawna pod względem stylistycznym oraz prawidłowo stosowanej terminologii i oznaczeń technicznych.
  • Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Redakcja potwierdza ich otrzymanie oraz kwalifikuje do recenzji. Proces recenzowania pracy trwa do trzech miesięcy. Autor jest informowany o wyniku recenzji oraz przekazywane mu są ewentualne poprawki i sugestie zmian.


2. Wymagania dotyczące autorstwa prac

Nadsyłane prace powinny być oryginalne, nigdzie dotychczas niepublikowane, a także nie mogą być jednocześnie przekazane do oceny i publikacji w innych czasopismach. Koniecznie należy dostarczyć prawdziwe i pełne informacje co do ich autorstwa i współautorstwa, w ramach tzw. „zapory ghostwriting”. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Przykładem przeciwstawnym jest „guest autorship”, z którym mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i„guest autorship” redakcja PFiOW wprowadziła odpowiednie procedury – zobowiązując autorów do przysyłania do redakcji wypełnionego formularza (dołączony poniżej).


3. Procedura recenzowania
: dostępna do pobrania.

4. Pozostałe informacje dotyczące współpracy

  • Prawa autorskie regulowane są umową autorską zawieraną między autorem, który przedłożył artykuł do redakcji, a Wydawnictwem po zakwalifikowaniu artykułu do druku. Redakcja przyjęła zasadę płatności autora za artykuły punktowane, co musi być potwierdzone stosownym zleceniem, chyba że obie strony umówiły się inaczej. Jeżeli autor wykorzystuje w swojej publikacji materiały będące cudzą własnością (np. fotografie czy grafiki), powinien uzyskać na to zgodę od właścicieli tych praw.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian korektorskich, skrótów tekstu oraz do konsultowanych z autorem zmian tytułu. Przygotowaną do wydania finalną wersję tekstu redakcja przesyła autorowi.


WYMAGANIA EDYTORSKIE


1. Uwagi ogólne

Redakcja PFiOW preferuje artykuły o objętości do 14 000 znaków ze spacjami.
Nadesłany tekst powinien zawierać następujące elementy:
a) tytuł w j. polskim i j. angielskim;
b) imię i nazwisko autora(ów) wraz z tytułami naukowymi, ich afiliacją i adresem e-mailowym i tel. kontaktowym głównego autora
c) wykaz słów kluczowych w j. polskim i j. angielskim;
d) streszczenia w j. polskim i j. angielskim (do 700 znaków ze spacjami każde);
e) bibliografią uporządkowaną w kolejności alfabetycznej (do 15 poz.).
Materiały należy nadsyłać najlepiej w pliku o formacie .doc, .docx lub .odt, zdjęcia w rozdzielczości 300 DPI

2. Zasady przywoływania publikacji w tekście

W tekstach przygotowywanych dla czasopisma PFiOW stosowane są przypisy śródtekstowe, które odwołują się do publikacji. Wskazują one numer, pod którym w wykazie bibliografii kryje się cytowana praca.

3. Tworzenie bibliografii

Wykaz bibliograficzny tworzymy na końcu dokumentu. W spisie umieszczamy jedynie prace przywoływane lub cytowane w tekście. Wpisy (pozycje literatury) są ułożone w porządku alfabetycznym. 

 

UWAGA!

Artykuły publikowane w PFiOW są rejestrowane w bazie danych CrossRef. Każdemu artykułowi przyznawany jest numer identyfikacyjny DOI (Digital Object Identifier). Autorzy artykułów publikowanych w PFiOW są proszeni do stosowania numerów DOI w wykazach literatury, wszędzie tam gdzie jest to możliwe.

 

Przykłady:

 

DOI:

DOI: 10.15199/64.2015.1.1 


Format bibliografii:

[1] Nazwisko autora publikacji Imię. Rok Wydania. „Tytuł". Czasopismo tom (zeszyt): strony.
[1] Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej". Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37–41.

Opis artykułu w czasopiśmie:

Nazwisko, Imię. Rok wydania. "Tytuł artykułu". Tytuł czasopisma, nr tomu (nr) : strony.

Opis artykułu w Internecie:

Nazwisko, Imię. rok. Tytuł artykułu. Źródło: http://www.nazwastrony.pl, data dostępu.

4. Tabele, rysunki, fotografie, schematy itp.
Tabele, rysunki, fotografie, schematy itp. powinny być kolejno ponumerowane. Ich tytuły należy umieszczać nad tabelą itp., natomiast informacje o źródle – pod nią. Tabele, rysunki, fotografie, schematy itp. powinny zostać dostarczone również jako osobne pliki. W samym tekście należy oznaczyć miejsca, w których będą one przywołane.

Artykuł prosimy przysyłać do redakcji e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prosimy podać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy do jednego z Autorów, z którym redakcja będzie się kontaktowała w sprawie artykułu. Redakcja nie zwraca artykułów niezamawianych i nieprzyjętych do druku.

 

Wymagania formalne
Prace opublikowane są własnością wydawcy, co wynika z umowy autorskiej zawieranej z Wydawnictwem. Umowę autorską redakcja przesyła po zakwalifikowaniu artykułu do druku w danym zeszycie. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych i nazewnictwa, wprowadzania śródtytułów oraz dokonywania koniecznych skrótów bez porozumienia z autorem.
W przypadku artykułów niezamawianych przez redakcję (nadsyłanych samodzielnie przez Autorów do redakcji) Autorzy ponoszą koszty publikacji swoich artykułów. Koszt jednej strony wydrukowanej w czasopiśmie „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” wynosi 150 PLN netto (plus 23% VAT).
Istnieje również możliwość publikacji w systemie open access - z otwartym, bezpłatnym dostępem do artykułu na portalu Wydawnictwa SIGMA-NOT oraz na stronie redakcji. Dodatkowy koszt za system open access wynosi 100 PLN netto (plus 23% VAT) za artykuł wydrukowany w czasopiśmie „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”
Faktura za publikację artykułu jest wystawiana przez Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT po wydrukowaniu artykułu.

 

Do pobrania:

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz