1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

Baner Bacif 2

banerLINKEDIN2

Wydarzenia

Wsparcie na ekspansję zagraniczną dla członków Krajowych Klastrów Kluczowych

5 marca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie kolejny nabór na dofinansowanie projektów w ramach działania Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do 25 lipca 2019 r.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w ramach klastrów o kluczowym znaczeniu dla krajowej gospodarki mogą otrzymać nawet 8 mln zł na dofinansowanie projektów związanych z wprowadzaniem lub wzmocnieniem oferty klastra lub jego członków na rynkach zagranicznych.

W założeniach programu główny nacisk położono na:

wspieranie internacjonalizacji produktów i usług zaawansowanych technologicznie,
aktywizację członków klastrów za granicą poprzez tworzenie sieci kontaktów i umożliwianie wymiany wiedzy z partnerami zagranicznymi,
zwiększenie widoczności klastrów na rynkach międzynarodowych.
Maksymalny poziom wsparcia to 80%, przy czym całkowita wartość projektu podlegającego dofinansowaniu nie może przekroczyć 10 mln zł.

O wsparcie mogą ubiegać się koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych a za ich pośrednictwem członkowie Klastrów.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

W ramach wydatków kwalifikowanych dla koordynatora można starać się o dofinasowanie kosztów:

administracyjnych i wynagrodzeń dla personelu biorącego udział w projekcie
usług eksperckich, w tym badań rynkowych, audytów, badań ewaluacyjnych
usług na rzecz zaprojektowania, utworzenia, utrzymania i rozwoju narzędzi ICT
marketingu
zarządzania zapleczem klastra,
organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia
dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy międzynarodowej

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy dla członków klastra można zaliczyć koszty:

usługi doradcze i szkolenia z zakresu działalności na rynkach zagranicznych
udział w misjach gospodarczych
udział w targach w charakterze wystawcy
dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej
promocję marek i produktów

Dofinansowanie można otrzymać także na udział w seminariach, kongresach i konferencjach oraz organizację pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej.

 

Krajowe Klastry Kluczowe to skupiska powiązanych podmiotów gospodarczych o jednolitej lub komplementarnej specjalizacji branżowej, które mają istotne znaczenie dla gospodarki kraju i charakteryzują się wysoką konkurencyjnością międzynarodową. Krajowe klastry kluczowe są identyfikowane m.in. w oparciu o kryteria dotyczące potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy członków klastra oraz doświadczenia i potencjału koordynatora. Status klastra krajowego uzyskiwany jest w ramach Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego, organizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przy współpracy z PARP.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się na stronie internetowej konkursu.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/Umi%C3%84%C2%99dzynarodowienie%20Krajowych%20Klastr%C3%83%C2%B3w%20Kluczowych#dokumenty

 

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

vimax

Ekomix

sitspoz