Pokal
Sok
Mrożonka
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Kliknij tutaj

Informacje dla Autorów

Ogólne informacje o czasopiśmie

„Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” (PL ISSN 0137-2645; e-ISSN 2449-9552) to dwumiesięcznik naukowo-techniczny wydawany od 1957 r. Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wymagania merytoryczne

Artykuły przeglądowe i prace naukowe publikowane w „Przemyśle Fermentacyjnym i Owocowo-Warzywnym” powinny mieć związek z szeroko rozumianą problematyką działów nauki o żywności, do których PFiOW jest adresowany: piwowarstwo, słodownictwo, chmielarstwo, winiarstwo, gorzelnictwo, przetwórstwo spirytusu, wytwarzanie soków i napojów bezalkoholowych, napojów funkcjonalnych, rozlew wód w opakowania, przetwórstwa owoców i warzyw oraz chłodnictwo i zamrażalnictwo owoców i warzyw.

Artykuł powinien być oryginalny, co oznacza, że nie był dotychczas publikowany w całości lub znaczącej części (jeśli artykuł jest fragmentem innej pracy, np. doktorskiej, habilitacji, to informacja o tym powinna znaleźć się w spisie literatury); Należy unikać powtarzania wiadomości ogólnie znanych, ujętych w wydawnictwach książkowych.

Tytuł artykułu należy podać w jęz. polskim i jęz. angielskim i dołączyć krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe po polsku i angielsku.

Treść każdego artykułu powinna być zwięzła, poprawna pod względem stylistycznym oraz prawidłowo stosowanej terminologii i oznaczeń technicznych.

Możliwa jest publikacja artykułów w języku polskim lub angielskim (lub w wersji dwujęzycznej).

Artykuły kwalifikowane są do druku w „Przemyśle Fermentacyjnym i Owocowo-Warzywnym” na podstawie pozytywnej oceny redakcji, pozytywnej recenzji i możliwości wydawniczych redakcji.

Do pobrania Procedura recenzowania; Arkusz recenzji.

Artykuł powinien być dostarczony w wersji elektronicznej w formacie *doc, *docx, rysunki w formacie *eps, *jpg lub *tif, a wykresy w *xls lub *xlsx.

Autorzy są zobowiązani do podawania na końcu artykułu pełnego wykazu źródeł wykorzystywanych przy jego opracowaniu i podawania w treści odpowiednich odsyłaczy do kolejnego numeru pozycji cytowanej w spisie literatury.

Spis literatury powinien zawierać: przy książkach – nazwisko i pierwszą literę imienia autora, tytuł książki, wydawcę, rok i miejsce wydania (ewentualnie numery stron); przy czasopismach – nazwisko i imię autora (od drugiego autora: odwrotna kolejność), „tytuł artykułu” (w cudzysłowie), nazwę czasopisma (kursywą), numer i rok (ewentualnie numery stron). Zalecane jest tworzenie spisu literatury w stylu bibliograficznym Chicago.

Autorzy gwarantują, że treść pracy i rysunki są ich własnością (lub podają źródło pochodzenia rysunków).

Autorzy zgłaszając artykuł przekazują Wydawcy prawa do jego publikacji w formie drukowanej i elektronicznej, wypełniając i podpisując odpowiednie oświadczenie lub umowę.

Objętość artykułu nie powinna przekraczać 18 000 znaków ze spacjami.

Wymagania techniczne

Artykuł powinien być przesłany do redakcji e-mailem: pfiow@sigma-not.pl. Należy podać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy do jednego z Autorów, z którym redakcja będzie się kontaktowała w sprawie artykułu. Redakcja nie zwraca artykułów niezamawianych i nieprzyjętych do druku. Do pobrania Szczegółowe wytyczne dla Autorów przygotowujących artykuł do publikacji w „PFiOW”.

Wymagania formalne

Opublikowane prace są własnością wydawcy, co wynika z umowy autorskiej zawieranej z Wydawnictwem. Umowę autorską redakcja przesyła po zakwalifikowaniu artykułu do druku w danym zeszycie. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych i nazewnictwa, wprowadzania śródtytułów oraz dokonywania koniecznych skrótów bez porozumienia z Autorem.
Redakcja przyjmuje do publikacji tylko artykuły nie publikowane wcześniej w całości lub części w innych czasopismach ani materiałach konferencji, chyba że publikacja jest zamawiana przez redakcję.

Szacowanie objętości (liczby stron) wydrukowanego artykułu

Jedna wydrukowana w czasopiśmie strona tekstu (bez rysunków, tabel itp.) zawiera ok. 6000 znaków ze spacjami. W szacowaniu objętości artykułu należy także wziąć pod uwagę liczbę i wielkość elementów graficznych, np. tabel, rysunków, zdjęć.

Wymagania zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Redakcja prosi o zaznajomienie się z wytycznymi MNiSW dotyczącymi recenzji, kryteriami oceny publikacji, procedurą przeciwdziałania „ghostwriting” i „guest authorship” oraz Zasady etyki w publikacjach.
Do artykułów nadsyłanych do redakcji powinno być dołączone Oświadczenie Autorów w formie wydruku lub skanu (do pobrania Oświadczenie Autorów). Redakcja wymaga od Autorów publikacji ujawnienia procentowego wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający artykuł.
Redakcja informuje, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
Autorzy materiałów nadesłanych do publikacji w czasopiśmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego – treść pracy, wykorzystywane w niej ilustracje i zestawienia powinny stanowić własny dorobek Autora lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu.

Reklama