Pokal
Sok
Mrożonka
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Kliknij tutaj

Numer 02/2024

PFiOW 2_24_okl1

SPIS TREŚCI

NAUKA PRAKTYCE

4 Współpraca biznesu z nauką – rodzaje i korzyści (Dawid Siedlecki)


PIWOWARSTWO

5 XXI Szkoła Technologii Fermentacji 2024 zaprasza! Rozmowa z organizatorem SzTF dr. hab. inż. A. Poredą, prof. UR w Krakowie (M. J. Przegalińska)
8 Biologiczne metody produkcji piwa o obniżonej zawartości alkoholu (K. Klimczak, M. Cioch-Skoneczny, A. Poreda)
12 Na czym polega profesjonalny rozlew piwa w Browarach Kraftowych i Regionalnych? (M. Kinda, STM Group)
14 Słody ciemne – wpływ na jakość brzeczki i przebieg procesu fermentacji (J. Paszkot, A. Głowacki, J. Kawa-Rygielska)
17 Zioła – obiecująca perspektywa dla polskiego piwowarstwa (M. Haładaj, A. Goszkiewicz, M. Buła)

OWOCE • WARZYWA • SOKI • PRZETWORY

20 Zrównoważony rozwój – niezbędny element strategii firm czy kolejny wymysł biurokratów? ( J. Pawlak)
22 Branża sokownicza pod presją Europejskiego Zielonego Ładu (B. Groele)
24 Rynek soków zagęszczonych i nieskoncentrowanych (B. Nosecka)
30 Zmiany w handlu zagranicznym mrożonymi owocami i warzywami w 2023 r. (A. Bugała)
35 Projekt „Inkubator przetwórni polskich owoców” – szansa dla polskiego przetwórstwa (Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. Prof. K. Żmijewskiego)
38 Alternatywne metody przedłużania trwałości żywności niskoprzetworzonej (M. Sierocka, M. Świeca)
44 Rynek owoców w lutym i marcu 2024 r. (P. Kraciński)
46 Ceny skupu owoców i warzyw w I kwartale 2024 r. (T. Smoleński, Ł. Zaremba)

WODA W PRZEMYŚLE

36 Obniżenie zużycia wody w otwartych układach chłodzenia (J. Marjanowski, A. Nalikowski, M. Marjanowska – MARCOR)
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
42 Nowa linia produktowa beztorfowych podłoży do uprawy roślin marki Plonownik wyrazem troski o środowisko w uprawie roślin

SERWISY INFORMACYJNE

47 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
48 Wieści konopne (K. Bogacz)

CONTENTS
SCIENCE FOR PRACTICE

4 Cooperation between business and science – types and benefits (Dawid Siedlecki)

BREWING

5 Invitation to XXI The School of Fermentation Technology 2024! Interview with the SzTF organizer, dr. hab. eng. A. Poreda, prof. UR in Krakow (M. J. Przegalińska)
8 Biological methods for production of low alcohol beers (K. Klimczak, M. Cioch-Skoneczny, A. Poreda)
12 What is professional beer bottling in Craft and Regional Breweries? (M. Kinda, STM Group)
14 Dark malts – impact on wort quality and fermentation process (J. Paszkot, A. Głowacki, J. Kawa-Rygielska)
17 Herbs – a promising perspective for the current Polish brewing (M. Haładaj, A. Goszkiewicz, M. Buła)

FRUITS • VEGETABLES • JUICES • PROCESSING

20 Sustainable development – an essential element of company strategies or another invention of bureaucrats? (J. Pawlak)
22 Juice industry under pressure from the European Green Deal (B. Groele)
24 The market of concentrated and non-concentrated juices (B. Nosecka)
30 Changes in foreign trade of frozen fruit and vegetables in 2023 (A. Bugała)
35 Project „Incubator of Polish fruit processing plants” – an opportunity for Polish fruit processing (Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. Prof. K. Żmijewskiego)
38 Alternative methods for extending the shelf-life of minimally processed food (M. Sierocka, M. Świeca)
44 Fruit market in February and March 2024 (P. Kraciński)
46 Purchase prices of fruit and vegetables in the first quarter of 2024 (T. Smoleński, Ł. Zaremba)

WATER IN INDUSTRY

36 Reducing water consumption in open cooling systems (J. Marjanowski, A. Nalikowski, M. Marjanowska – MARCOR)

WASTE MANAGEMENT

42 The new product line of peat-free substrates for growing plants from the Plonownik brand as an expression of concern for the environment in plant cultivation

NEWS SET

47 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
48 Hemp News (K. Bogacz)

Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” otrzymuje 20 pkt., zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy